SAGUNT A ESCENA (II): LA RUTA DE LA SEDA

Text:  María Jesús Espinosa de los Monteros  i Paula G. Furió // Imatges:  Paula G. Furió  i arxiu*
Text: María Jesús Espinosa de los Monteros i Paula G. Furió // Imatges: Paula G. Furió i arxiu*

No hi ha valencià que no haja escoltat parlar de la Ruta de la Seda. Habitualment es refereix a esta època com aquella de major esplendor de la nostra ciutat, és a dir, els anys precisos en els quals València va ser el centre del món. No obstant això, no sempre sabem els detalls amb certesa: quins anys van ser estos? qui eren els 'velluters'? és cert que va haver-hi més de 5000 tallers de costura registrats? quan es va crear i fundar el Col·legi de l'Art Major de la Seda? És certa la queixa d'alguns historiadors: un sempre coneix millor la història del veí que la pròpia. Però ha arribat el moment de solucionar este problema i Carles Magraner, músic i fundador del projecte de música antiga Capella de Ministrers, serà l'encarregat de fer-ho.

No hay valenciano que no haya escuchado hablar de la Ruta de la Seda. Habitualmente se refiere a esta época como aquella de mayor esplendor de nuestra ciudad, es decir, los años precisos en los que Valencia fue el centro del mundo. Sin embargo, no siempre sabemos los detalles con certeza: ¿qué años fueron esos? ¿quiénes eran los 'velluters'? ¿es cierto que hubo más de 5000 talleres de costura registrados? ¿cuándo se creó y fundó el Colegio del Arte Mayor de la Seda? Es cierta la queja de algunos historiadores: uno siempre conoce mejor la historia del vecino que la propia. Pero ha llegado el momento de solucionar este problema y Carles Magraner, músico y fundador del proyecto de música antigua Capella de Ministrers, será el encargado de hacerlo.

Seguim explorant els diferents espectacles que s'uneixen en la programació del festival Sagunt a Escena com les peces en un caleidoscopi. Ens crida l'atenció esta connexió de València amb la resta del món conegut durant tants segles i no podem resistir-nos a entrevistar el seu creador. Carles Magraner arriba al Museu i Col·legi de l'Art Major de la Seda (Carrer Hospital, 7) carregat amb el seu pesat instrument i suant la cansalada. Estem en plena ona de calor i el músic no deixa de viatjar per ciutats d'Espanya i Europa oferint concerts que són també viatges en el temps. Ens asseiem en la terrassa d'este lloc essencial per a la Ruta de la Seda, situat en un dels edificis més destacats de l'arquitectura i la cultura valencianes dins del mític barri de Velluters. Queden uns dies perquè Magraner i tots els que formen part del seu projecte Capella de Ministrers estrenen en el Festival Sagunt a Escena l'espectacle La Ruta de la Seda, un viatge musical que portarà al públic per llocs i temps memorables.

M.JESÚS: Com i quan sorgeix Capella de Ministrers
CARLES:  Capella de Ministrers és un projecte cultural que naix en 1987 a València i es dedica a investigar la música antiga. Sorgix per necessitat perquè quan vaig acabar d'estudiar hi havia poca gent que es dedicara a recuperar el patrimoni musical, fet que sí succeïa a l'estranger. Llavors em vaig plantejar fer el mateix a Espanya. Per imitació. Em deia: si hi ha tanta música barroca i del Renaixement a l'estranger, al nostre país hauria d'haver-hi el mateix. I comencem a investigar en un primer projecte que va anar sobre la música barroca valenciana. Vaig tenir ajudes perquè, quan som joves, a tots ens ajuden, però quan som majors ja es complica la cosa. Però sí, el de jove promesa funciona molt bé per a aquestes coses de les subvencions. Vam ser emprenedors en aquella època i recuperem música de l'Església del Patriarca, de la Catedral de València i aquí ens il·lusionem. Endinsar-nos en aquest món va ser apassionant. 
M.JESÚS: Com és el procés de recuperació de músiques?
CARLES: Sempre cal mirar el que tens i al lloc on vols arribar. Quan transcrivim una partitura sempre ens preguntem per a què és. Puc transcriure partitures del segle XVI per fer una còpia idèntica del que existia, per a un congrés d'Història o per interpretar-la. L'exigència de transcripció en cada cas serà diferent. Para què recuperem tot això? Jo sempre he tingut clar que és per comunicar. A mi m'agrada compartir amb la gent amb la qual m'ha tocat viure este segle tot el que jo puga saber. I sempre he treballat en l'arxiu no tant per fer un estudi acadèmic, sinó per fer un espectacle, perquè a la gent li desperti interès.

Magraner parla amb la delicadesa de l'arqueòleg i del restaurador, de l'intèrpret però també del traductor. La seva vocació i treball traspassen fronteres i èpoques. La sinergia amb els historiadors arriba tan lluny que afavoreix el resultat final: “Ara hi ha gent investigant i el que faig és treballar sobre recerques amb treballs específics, em pose en contacte amb ells i em faciliten la matèria primera per generar l'espectacle que és el que m'interessa”. Però, com recrear una música que mai es va gravar?:

CARLES: Imagina't com seria això que jo faig fa 4 o 5 segles, com s'interpretaria esta música? Doncs és que no ho sabem perquè no hi ha cap gravació. El que nosaltres fem és especular. Pots saber com Stravinski dirigia una orquestra perquè hi ha gravacions. De vegades, al públic li agrada imaginar-se com era la música d'un temps determinat i traslladar-se així.
M.JESÚS: El que feu és com cuidar de determinades peces museístiques de segles anteriors, no? Sou una espècie de museu itinerant...
CARLES: Itinerant i efímer. Si no existíssim els músics, la música seria una col·lecció d'objectes. I la música no és un instrument o una partitura, la música és el que aconsegueixes amb tot això. En certa manera, els que fem música ens convertim en museus efímers. La veritat és molt relativa fins i tot en la història. Jo no pretenc descobrir com sonava la música en el passat però sí acostar-nos. M'agrada comparar-ho amb la restauració: jo crec que el que faig és restaurar música i, en certa manera, és semblat a restaurar una església o un quadre. Però això és una idea massa filosòfica com per explicar-la en els concerts. A mi el que m'agrada és tocar la música i si al públic li interessa, després ja s'informarà més.
M.JESÚS: Parla'ns un poc més d'este estil de la música antiga.
CARLES: Per començar, el de música antiga és una paraula que ja li lleva com a cert interès i morbositat, no? (riures). Música històrica o patrimonial m'agrada més. S'entén millor així la idea que, a més de l'espectacle, estem recuperant també una part important de la nostra identitat cultural. Són 800 anys d'història de la música. Les programacions en auditoris comencen a partir de 1750 amb Bach. Però si fem solament això estem mostrant una xicoteta part de la història. És com si en El Prado eliminem tot el Renaixement, el Barroc i el Gòtic i ens quedem solament en el que es pinta a partir de Goya. No tindria sentit.

Seguimos explorando los distintos espectáculos que se unen en la programación del festival Sagunt a Escena como las piezas en un caleidoscopio. Nos llama la atención esta conexión de Valencia con el resto del mundo conocido durante tantos siglos y no podemos resistirnos a entrevistar a su creador.  Magraner llega al Museo y Colegio del Arte Mayor de la Seda (Calle Hospital, 7) cargado con su pesado instrumento y sudando la gota gorda. Estamos en plena ola de calor y el músico no deja de viajar por ciudades de España y Europa ofreciendo conciertos que son también viajes en el tiempo. Nos sentamos en la terraza de este lugar esencial para la Ruta de la Seda, ubicado en uno de los edificios más destacados de la arquitectura y la cultura valencianas dentro del mítico barrio de Velluters. Apenas quedan unos días para que Magraner y todos los que forman parte de su proyecto Capella de Ministrers estrenen en el Festival Sagunt a Escena el espectáculo La Ruta de la Seda, un viaje musical que llevará al público por lugares y tiempos memorables.

M.JESÚS: ¿Cómo y cuándo surge Capella de Ministrers?
CARLES:  Capella de Ministrers es un proyecto cultural que nace en 1987 en Valencia y se dedica a investigar la música antigua. Surge por necesidad porque cuando acabé de estudiar había poca gente que se dedicara a recuperar el patrimonio musical, algo que sí sucedía en el extranjero. Entonces me planteé hacer lo mismo en España. Por imitación. Me decía: si hay tanta música barroca y del Renacimiento en el extranjero, en nuestro país debería haber lo mismo. Y empezamos a investigar en un primer proyecto que fue sobre la música barroca valenciana. Tuve ayudas porque, cuando somos jóvenes, a todos nos ayudan, pero cuando somos mayores ya se complica la cosa. Pero sí, lo de joven promesa funciona muy bien para estas cosas de las subvenciones. Fuimos emprendedores en aquella época y recuperamos música de la Iglesia del Patriarca, de la Catedral de Valencia y ahí nos ilusionamos. Adentrarnos en este mundo fue apasionante. 
M.JESÚS: ¿Cómo es el proceso de recuperación de músicas?
CARLES: Siempre hay que mirar lo que tienes y al lugar al que quieres llegar. Cuando transcribimos una partitura siempre nos preguntamos para qué es. Puedo transcribir partituras del siglo XVI para hacer una copia idéntica de lo que existía, para un congreso de Historia o para interpretarla. La exigencia de transcripción en cada caso será distinta. ¿Para qué recuperamos todo esto? Yo siempre he tenido claro que es para comunicar. A mí me gusta compartir con la gente con la que me ha tocado vivir este siglo todo lo que yo pueda saber. Y siempre he trabajado en el archivo no tanto para hacer un estudio académico, sino para hacer un espectáculo, para que a la gente le despierte interés.

Magraner habla con la delicadeza del arqueólogo y del restaurador, del intérprete pero también del traductor. Su vocación y trabajo traspasan fronteras y épocas. La sinergia con los historiadores llega tan lejos que favorece el resultado final: “Ahora hay gente investigando y lo que hago es trabajar sobre investigaciones con trabajos específicos, me pongo en contacto con ellos y me facilitan la materia prima para generar el espectáculo que es lo que me interesa”. Pero, ¿cómo recrear una música que jamás se grabó?:

CARLES: Imagínate cómo seria esto que yo hago hace 4 ó 5 siglos, ¿cómo se interpretaría esta música? Pues es que no lo sabemos porque no hay ninguna grabación. Lo que nosotros hacemos es especular. Puedes saber cómo Stravinski dirigía una orquesta porque hay grabaciones. A veces, al público le gusta imaginarse como era la música de un tiempo determinado y trasladarse así.
M.JESÚS: Lo que hacéis es algo así como cuidar de determinadas piezas museísticas de siglos anteriores, ¿no? Sois una especie de museo itinerante...
CARLES: Itinerante y efímero. Si no existiéramos los músicos, la música sería una colección de  objetos. Y la música no es un instrumento o una partitura, la música es lo que consigues con todo eso. En cierta manera, los que hacemos música nos convertimos en museos efímeros. La verdad es muy relativa incluso en la historia. Yo no pretendo descubrir cómo sonaba la música en el pasado pero sí acercarnos. Me gusta compararlo con la restauración: yo creo que lo que hago es restaurar música y, en cierta manera, es parecido a restaurar una iglesia o un cuadro. Pero esto es una idea demasiado filosófica como para explicarla en los conciertos. A mí lo que me gusta es tocar la música y si al público le interesa, después ya se informará más.
M.JESÚS: Háblanos un poco más de este estilo de la música antigua.
CARLES: Para empezar, lo de música antigua es una palabra que ya le quita como cierto interés y morbo, ¿no? (risas). Música histórica o patrimonial me gusta más. Se entiende mejor así la idea de que, además del espectáculo, estamos recuperando también una parte importante de nuestra identidad cultural. Son 800 años de historia de la música. Las programaciones en auditorios empiezan a partir de 1750 con Bach. Pero si hacemos solo esto estamos mostrando una pequeña parte de la historia. Es como si en El Prado eliminamos todo el Renacimiento, el Barroco y el Gótico y nos quedamos solo en lo que se pinta a partir de Goya. No tendría sentido.

Demanem alguns refrescs i aigua fresca per combatre la calor. Quan acabem l'entrevista visitarem junts l'exposició temporal “El color de les sedes valencianes”, una àmplia i cuidada selecció de peces en les quals el color és el gran protagonista. Una mostra que suposa tot un homenatge a l'art dels tintorers de la seda. Per què Carles Magraner s'ha fixat en este període històric per al seu nou espectacle?

CARLES: València va tindre el seu Segle d'Or al segle XV. Ho veiem en l'arquitectura, la pintura, la literatura i també en la música, clar. Considere que m'interessa tant això com les relacions amb la música de l'univers sencer. Però és veritat que el de València encara més perquè sent que està més abandonat. Per molts milers de concerts que dones -jo he ofert quasi 1500- mai s'arribarà al públic que un desitja. Seguim sense tindre una consolidació com a projecte cultural de gran importància perquè es perceba com un ben apreciable que es cuide des d'esta perspectiva.
M.JESÚS: I com ha sigut el procés de creació d'este concert?
CARLES: Hi ha projectes més fàcils que altres. En alguns casos, la partitura existeix i nosaltres la interpretem amb criteris històrics. En este cas partim d'una temàtica. Hi ha molta música ja existent d'Itàlia, d'Espanya o Xina però el meu treball va ser crear una història, explicar un relat musical. I crec que això és la novetat. Em considere una cosa així com el traductor d'una obra antiga per a un lector contemporani. Vaig buscar a Germán Navarro com a gran especialista de la Ruta de la Seda a València i un dels promotors d'este espai. I llavors ens preguntàrem: com situem a València en este procés? Sabíem que sortia a Xina i acabava a València i m'interessava la idea que no era solament una ruta comercial, sinó també cultural i d'intercanvi de persones.

En efecte, l'expansió de l'Islam en el Mediterrani va introduir la seda en la Península Ibèrica. Al segle VIII, en l'horta valenciana es conreaven les moreres i a la ciutat, concretament al barri de Velluters, es manufacturava el teixit. Tot va canviar amb la Ruta de la Seda i amb la preeminència de la Llotja de la Seda com a centre del comerç mundial. Amb l'arribada de l'aristocràcia, dels Borbó concretament, es va potenciar l'ús de la seda. També varen començar a oferir-se estudis per analitzar este teixit en l'Acadèmia de Belles arts Sant Carlos de València, a petició del rei Carlos III. La decadència va arribar però la seda a València va perviure gràcies a la classe eclesiàstica i també gràcies a una cosa tan autòctona com els vestits tradicionals valencians, els trage de fallera.

M.JESÚS: Què es va a trobar el públic que vagi a veure el concert de Sagunt
CARLES: Volem mostrar el que la gent espera de la Ruta de la Seda. Comencem amb la Dinastia Tang en la Xina del segle X, després anem a l'Índia, a l'antic Imperi Persa, agafem la ruta de l'islam i entrem per Granada fins a arribar a València que, per aquell temps, es relacionava amb Venècia i Gènova. Hem treballat amb músics originaris de cada país. Este mateix concert el varem celebrar a Xina i ens varem adonar de tot el que tenim en comú: la taronja, la pólvora, l'arròs, la seda i potser connexions musicals però és difícil saber-ho.
M.JESÚS: I musicalment?
CARLES: El concert no és una lliçó però sí té una part didàctica. El més important és l'espectacle i que el públic isca d'una manera diferent, es transforme. En el concert es toquen temàtiques diverses: religioses, existencials, amoroses, hi ha diversitat d'instruments (més de 40), hi ha tres cantants de les cultures sefardí, jueva i cristiana. Tres intèrprets que simbolitzen les tres grans religions monoteistes. A partir d'ací, que cadascun entenga el que és situar a València en el mapa mundial.

Pedimos algunos refrescos y agua fría para combatir el calor. Cuando acabemos la entrevista visitaremos juntos la exposición temporal “El color de las sedas valencianas”, una amplia y cuidada selección de piezas en las que el color es el gran protagonista. Una muestra que supone todo un homenaje al arte de los tintoreros de la seda. ¿Por qué Carles Magraner se ha fijado en este período histórico para su nuevo espectáculo?

CARLES: Valencia tuvo su Siglo de Oro en el siglo XV. Lo vemos en la arquitectura, la pintura, la literatura y también en la música, claro. Considero que me interesa tanto esto como las relaciones con la música del universo entero. Pero es verdad que lo de Valencia todavía más porque siento que está más abandonado. Por muchos miles de conciertos que des -yo he ofrecido casi 1500- nunca se llegará al público que uno desea. Seguimos sin tener una consolidación como proyecto cultural de gran importancia para que se perciba como un bien apreciable que se cuide desde esta perspectiva.
M.JESÚS: ¿Y cómo ha sido el proceso de creación de este concierto?
CARLES: Hay proyectos más fáciles que otros. En algunos casos, la partitura existe y nosotros la interpretamos con criterios históricos. En este caso partimos de una temática. Hay mucha música ya existente de Italia, de España o China pero mi trabajo fue crear una historia, contar un relato musical. Y creo que eso es la novedad. Me considero algo así como el traductor de una obra antigua para un lector contemporáneo. Busqué a Germán Navarro como gran especialista de la Ruta de la Seda en Valencia y uno de los promotores de este espacio. Y entonces nos preguntamos: ¿cómo situamos a Valencia en este proceso? Sabíamos que salía en China y acababa en Valencia y me interesaba la idea de que no era solo una ruta comercial, sino también cultural y de intercambio de personas. 

En efecto, la expansión del Islam en el Mediterráneo introdujo la seda en la Península Ibérica. En el siglo VIII, en la huerta valenciana se cultivaban las moreras y en la ciudad, concretamente en el barrio de Velluters, se manufacturaba el tejido. Todo cambió con la Ruta de la Seda y con la preeminencia de la Lonja de la Seda como centro del comercio mundial. Con la llegada de la aristocracia, de los Borbones concretamente, se potenció el uso de la seda. También comenzaron a ofrecerse estudios para analizar este tejido en la Academia de Bellas Artes San Carlos de Valencia, a petición del rey Carlos III. La decadencia llegó pero la seda en Valencia pervivió gracias a la clase eclesiástica y también gracias a algo tan autóctono como los trajes tradicionales valencianos, los trajes de fallera. 

M.JESÚS: ¿Qué se va a encontrar el público que vaya a ver el concierto de Sagunt
CARLES: Queremos mostrar lo que la gente espera de la Ruta de la Seda. Empezamos con la Dinastía Tang en la China del siglo X, después vamos a la India, al antiguo Imperio Persa, cogemos la ruta del islam y entramos por Granada hasta llegar a Valencia que, en aquel entonces, se relacionaba con Venecia y Génova. Hemos trabajado con músicos originarios de cada país. Este mismo concierto lo celebrar en China y nos dimos cuenta de todo lo que tenemos en común: la naranja, la pólvora, el arroz, la seda y quizás conexiones musicales pero es difícil saberlo. 

M.JESÚS: ¿Y musicalmente?

CARLES: El concierto no es una lección pero sí tiene una parte didáctica. Lo más importante es el espectáculo y que el público salga de un modo distinto, se transforme. En el concierto se tocan temáticas diversas: religiosas, existenciales, amorosas, hay diversidad de instrumentos (más de 40), hay tres cantantes de las culturas sefardí, judía y cristiana. Tres intérpretes que simbolizan las tres grandes religiones monoteístas. A partir de aquí, que cada uno entienda lo que es situar a Valencia en el mapa mundial. 

***

L'arxiu del Col·legi de l'Art Major de la Seda és el més important d'Europa i conserva un gran nombre d'exemplars des del seu inici. Passegem amb Magraner per este edifici del segle XV amb base gòtica i imponents frescs, murals i mosaics. Mentre observem algunes de les joies d'este lloc, Carles ens explica els seus propers concerts i l'acústica especial d'un lloc com el Teatre Romà de Sagunt. També improvisa una meravellosa classe de música històrica: “Cada període l'entenem d'una manera: l'Edat Mitjana és una època de grans valors humanistes, sobretot l'Edat Mitjana que està més prop del Renaixement. És una època molt lligada a Déu. Però també és el període de la lírica trovadoresca. El Renaixement és, per contra, la gran explosió de l'home davant Déu que es reflectit en la literatura (amb Petrarca o Ausiàs March) però també en la música quan apareix la família d'instruments musicals o descobriments com la polifonia. I en el Barroc ja sí els afectes i els contrastos són els que acaben tenint sentit. S'utilitzen tècniques més complexes que fins al Renaixement van ser prohibides. En el pictòric es veu en obres com les de Zurbarán i els seus clarobscurs però en la música també”.

El archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda es el más importante de Europa y conserva un gran número de ejemplares desde su inicio. Paseamos con Magraner por este edificio del siglo XV con base gótica e imponentes frescos, murales y mosaicos. Mientras observamos algunas de las joyas de este lugar, Carles nos explica sus próximos conciertos y la acústica especial de un lugar como el Teatro Romano de Sagunt. También improvisa una maravillosa clase de música histórica: “Cada período lo entendemos de una manera: la Edad Media es una época de grandes valores humanistas, sobre todo la Edad Media que está más cerca del Renacimiento. Es una época muy ligada a Dios. Pero también es el periodo de la lírica trovadoresca. El Renacimiento es, por el contrario, la gran explosión del hombre ante Dios que es reflejado en la literatura (con Petrarca o Ausiàs March) pero también en la música cuando aparece la familia de instrumentos musicales o descubrimientos como la polifonía. Y en el Barroco ya sí los afectos y los contrastes son los que acaban teniendo sentido. Se utilizan técnicas más complejas que hasta el Renacimiento fueron prohibidas. En lo pictórico se ve en obras como las de Zurbarán y sus claroscuros pero en la música también”.

***

Carles posa en la imponent escala de fusta del Museu i Col·legi de l'Art Major de la Seda. Ho fa amb l'instrument que ha portat, una viola da gamba, originària de la Corona d'Aragó que després els italians fan pròpia i li criden així perquè es toca entre les cames.

El músic somriu i promet visitar l'arxiu amb un poc més de temps. Abans d'acomiadar-nos li diem que anirem a veure el seu concert i que desitgem que la seua música ens transforme, ens faça transcendir i viatjar.

M.JESÚS: Capella de Ministrers va complir ja 30 anys. Què esperes dels propers 30?
CARLES: Que reduïm la diferència entre Espanya i uns altres grans països europeus, és a dir, que la necessitat no es genere des dels intèrprets sinó des del públic. Que vulguen veure'ns.

Carles posa en la imponente escalera de madera del Museo y Colegio del Arte Mayor de la Seda. Lo hace con el instrumento que ha traído, una viola da gamba, originaria de la Corona de Aragón que después los italianos hacen propia y le llaman así porque se toca entre las piernas. 

El músico sonríe y promete visitar el archivo con algo más de tiempo. Antes de despedirnos le decimos que iremos a ver su concierto y que deseamos que su música nos transforme, nos haga trascender y viajar.

M.JESÚS: Capella de Ministrers cumplió ya 30 años. ¿Qué esperas de los próximos 30?
CARLES: Que reduzcamos la diferencia entre España y otros grandes países europeos, es decir, que la necesidad no se genere desde los intérpretes sino desde el público. Que quieran vernos.

Crèdits imatges: 
-Marco Polo sailing from Venice in 1271, detail from an illuminated manuscript, c. 15th century; in the collection of the Bodleian Library, Oxford, Eng.
-Guiding bodhisattva, ca. 850–900 CE, ink and pigments on silk with gold leaf. London, British Museum, 1919,0101,0.47. © The Trustees of the British Museum.
-Tribute Horse and Camel, ca. 900–1000 CE, ink and pigments on paper. British Museum, London, 1919,0101,0.77 (Ch 00207). © The Trustees of the British Museum
-Cave 275, view of the interior and sculpture of a bodhisattva. Northern Liang dynasty (420-29 CE). Mogao caves, Dunhuang, China. Photo: Wu Jian. © Dunhuang Academy.
-Les cartes marines. L'atlas catalan. 1375. Bibliothèque nationale de France
-Vista de la Lonja de la Seda, en Valencia, Pablo Gonzalvo Pérez, 1866, Museo del Prado
-Panorama del lago Shinobazu desde el templo Kiyomizu, en Ueno, Toyohara Chikanobu, 1894, Museo del Prado
-Retrato de una mujer vestida de valenciana. 1860 - 1865. Museo del Prado
-Nota valenciana, José Nogales Sevilla, 1908, Museo del Prado


Paula G. FurióComment