FALLA CORONA

Imatges i textos creats per  ARDOR estudio  ,  Ibán Ramón  ,  Urbanario  ,  Escif  //  ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

Imatges i textos creats per ARDOR estudio, Ibán Ramón, Urbanario, Escif //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.


“Els projectes en la Falla Corona no naixen d'un any per a un altre. El projecte de l'any que ve, per exemple, el començàrem a treballar en 2015. El d'enguany fa un parell de temporades. Ací no hi ha presentació d'esbossos com en les falles més tradicionals. Existeix un equip de treball especialitzat en monuments que cada any presenta a la comissió la seua proposta. Amb el temps hem aconseguit crear certa intriga i que la gent -en la falla i a València- comence a preguntar-se: ‘I què faran enguany en Corona? A veure què se'ls ha ocorregut...’”. Qui parla és Miguel Ángel Pérez, President des de fa més d'una dècada de la Falla Mossén Sorell-Corona, més coneguda pel contundent nom de 'Falla Corona'. Mentre parla és impossible no apreciar la lluentor dels seus ulls, el nerviosisme de les seues mans, la cadència veloç de les seues paraules. Queda molt poc per a la gran setmana i açò s'assembla més a la vespra d'un naixement que a la plantà d'una falla. Nosaltres acompanyem durant un matí assolellat i intens a dos dels tres pares d'esta criatura fascinant que està a punt de veure la llum, és a dir, la flama.

“Los proyectos en la Falla Corona no nacen de un año para otro. El proyecto del año que viene, por ejemplo, lo comenzamos a trabajar en 2015. El de este año hace un par de temporadas. Aquí no hay presentación de bocetos como en las fallas más tradicionales. Existe un equipo de trabajo especializado en monumentos que cada año presenta a la comisión su propuesta. Con el tiempo hemos conseguido crear cierta intriga y que la gente -en la falla y en Valencia- empiece a preguntarse: ‘¿Y qué harán este año en Corona? A ver qué se les ha ocurrido...’”. Quien habla es Miguel Ángel Pérez, Presidente desde hace más de una década de la Falla Mossén Sorell-Corona, más conocida por el contundente nombre de 'Falla Corona'. Mientras habla es imposible no apreciar el brillo de sus ojos, el nerviosismo de sus manos, la cadencia veloz de sus palabras. Apenas queda una semana para la gran semana y esto se parece más a la víspera de un nacimiento que a la plantà de una falla. Nosotras acompañamos durante una mañana soleada e intensa a dos de los tres padres de esta criatura fascinante que está a punto de ver la luz, es decir, la llama. 

Un cartell lluminós amb un compte arrere que inclou dies, hores, minuts i segons presideix la façana del casal de la Falla Corona. Ens dóna una idea de l'expectació que cada any genera esta festa. Miguel Ángel ens ha citat ací per a iniciar una ruta que acabarà en el taller de l'artista faller Manolo Martín, l'executador d'una idea de Fermín Jiménez Landa, l'artista conceptual que enguany s'encarrega del monument. Ells tres són els pares de Salvem el foc, el nom del projecte artístic que transcendeix i desborda els límits més tradicionals del que qualsevol valencià -o viatger, o turista- coneix com a “monument faller”. El lema d'enguany va sorgir d'una famosa anècdota de l'artista, escriptor i dramaturg francés Jean Cocteau. En una entrevista li van preguntar:

Un cartel luminoso con una cuenta atrás que incluye días, horas, minutos y segundos preside la fachada del casal de la Falla Corona. Nos da una idea de la expectación que cada año genera esta fiesta. Miguel Ángel nos ha citado aquí para iniciar una ruta que terminará en el taller del artista fallero Manolo Martín, el ejecutador de una idea de Fermín Jiménez Landa, el artista conceptual que este año se encarga del monumento. Ellos tres son los padres de Salvem el foc, el nombre del proyecto artístico que trasciende y desborda los límites más tradicionales de lo que cualquier valenciano -o viajero, o turista- conoce como “monumento fallero”. El lema de este año surgió de una famosa anécdota del artista, escritor y dramaturgo francés Jean Cocteau. En una entrevista le preguntaron:


-Què salvaria del Museo del Prado si hi haguera un incendi?
-Jo salvaria el foc.

-¿Qué salvaría del Museo del Prado ante un incendio?
-Yo salvaría el fuego.


D'ací, clar, el Salvem el foc del lema d'enguany. I de tota la filosofia que li acompanya, per descomptat. Una idea creada per Fermín Jiménez Landa amb la qual el seu president està fascinat. No deixa de parlar d'ella mentre ens ensenya el casal faller com si del seu propi pis es tractara. Hi ha tres grans estades: un primer espai festiu i pirotècnic, decorat amb escultures de monuments passats, amb una barra on poder prendre una copa, ballar i xarrar. Allí mateix es troba el mural amb les notícies més destacades de la història de la falla: la famosa macrodespertá (“En 2004 llançarem 80.000 trons de bac en menys de cinc minuts”), l'intent de disparar la carcassa més gran Europa (“Una setmana abans no ens van permetre fer-ho per qüestions de seguretat”), la falla de Berlanga, el primer vestit de fallera que va dissenyar Francis Montesinos, aquell 150º aniversari de la falla en el qual es va plantar un monument en nit de cap d'any i al març va ressuscitar convertit en un au fènix, les falles de Ibán Ramón i Dídac Ballester...

En un prestatge tenen exposats els llibrets fallers que són, en veritat, autèntiques joies del disseny valencià: “Som els únics que hem aconseguit premis ADCV (Asociació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana). En Corona ens ha semblat interessant implicar altres disciplines del món de l'art i del disseny sempre baix l'excel·lència total”, explica Pérez. 

M.JESÚS: Quan es va produir el canvi? En quin moment decidiu que falla Corona ha de ser diferent?

M. ÁNGEL: La primera falla del nou cicle va ser l'any 2000 amb Joan Blanch. Una falla que parlava dels somnis  i que dialogava amb la infantil. Açò ja ens aportava alguna cosa diferent. Corona és molt respectuosa amb el que planten els altres però aquell canvi ens venia de gust. 

M. JESÚS: Ho van entendre els membres de la comissió al principi?

M. ÁNGEL: En Corona hem aconseguit que ens respecten molt. Jo porte 11 anys com a president i 25 portant estos projectes de monuments.  Jo crec que  si eres respectuós amb els altres, els altres ho seran amb tu. El que té de bo esta festa és que ha de ser  oberta per a tots. Cadascun ha de plantar el que li agrada i el que funcione. En Corona vam fer esta innovació i avantguarda i va eixir bé. 

M. JESÚS: Tots estan còmodes amb este nou concepte de monument faller?

M. ÁNGEL: Ací hi ha hagut moltes etapes. A mi mai m'ha agradat imposar però sí il·lusionar, fer partícip a la gent dels projectes. En Corona hi ha gent que diu: “Jo no sóc d'innovació però m'identifique amb la marca Corona”. La falla de Fermín d'enguany, per exemple, ha embaladit a la gent. El concepte ens ha enamorat. 

En Corona tot és diferent i, alhora, una percep els orígens de tota esta festa en cada cantonada.

El nom 'Corona' té una força brutal i l'emplaçament és perfecte. Ens crida l'atenció el seu escut tradicional però renovat, amb unes flames que naixen de les eses de 'Mossen Sorell' que estaven fixades en l'estandard antic i que el dissenyador Ibán Ramón va redefinir.  

Entrem en la segona estada del casal. Ací no hi ha estandards ni quadres que retraten a les falleres. Unes xicotetes escultures amb forma de falleres estan penjades en les parets de l'espai. Una placa indica el nom i l'any de “regnat faller”. També observem un cavallet en les trames del qual estan gravats els noms dels artistes de cada any. Detectem com, des de l'any 2010, comencen a aparèixer noms de dones: Marisa Falcó, Anna Ruiz o Mónica Antequera. “És veritat que la tradició dels artistes fallers ha sigut fonamentalment masculina  però és que el món de les falles ha anat avançant conforme ha anat canviant la societat”, apunta Pérez.

La tercera sala del casal faller és on se celebren les juntes generals, les reunions i on, de tant en tant, es fan exposicions. Ara veiem un enorme fragment de fusta penjant de la paret. Té molt a veure amb el projecte que Fermín Jiménez Landa ha ideat per a enguany: “Vam voler recuperar la tradició de l'estoreta velleta i demanàrem als veïns que ens donaren mobles vells de les seues cases. Amb eixa fusta hem construït el sòl del gran edifici que va a ser la falla d'enguany. Volem recuperar els orígens de la festa des de la modernitat. Ara després, quan anem a l'estudi de Manolo ho entendreu”, comenta Miguel Ángel. Eixe Manolo no és un altre que Manolo Martín, el mític artista faller que va a executar la idea de Fermín.

De ahí, claro, el Salvem el foc del lema de este año. Y de toda la filosofía que le acompaña, por supuesto. Una idea creada por Fermín Jiménez Landa con la que su presidente está fascinado. No deja de hablar de ella mientras nos enseña el casal fallero como si de su propio piso se tratara. Hay tres grandes estancias: un primer espacio festivo y pirotécnico, decorado por esculturas de monumentos pasados, con una barra en la que poder tomar una copa, bailar y charlar. Allí mismo se encuentra el mural con las noticias más destacadas de la historia de la falla: la famosa macrodespertá (“En 2004 lanzamos 80.000 trons de bac en menos de cinco minutos”), el intento de disparar la carcasa más grande Europa (“Una semana antes no nos permitieron hacerlo por cuestiones de seguridad”), la falla de Berlanga, el primer traje de fallera que diseñó Francis Montesinos, aquel 150º aniversario de la falla en el que se plantó un monumento en nochevieja y en marzo resucitó convertido en un ave fénix, las fallas de Ibán Ramón y Dídac Ballester...

En un estante tienen expuestos los llibrets falleros que son, en verdad, auténticas joyas del diseño valenciano: “Somos los únicos que hemos conseguido premios ADCV (Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana). En Corona nos ha parecido interesante implicar otras disciplinas del mundo del arte y del diseño siempre bajo la excelencia total”, explica Pérez. 

M.JESÚS: ¿Cuándo se produjo el cambio? ¿En qué momento decidís que falla Corona debe ser distinta?

M. ÁNGEL: La primera falla del nuevo ciclo fue en el año 2000 con Joan Blanch. Una falla que hablaba de los sueños  y que dialogaba con la infantil. Esto ya nos aportaba algo distinto. Corona es muy respetuosa con lo que plantan los demás pero ese cambio nos apetecía. 

M. JESÚS: ¿Lo entendieron los miembros de la comisión en un principio?

M. ÁNGEL: En Corona hemos conseguido que nos respeten mucho. Yo llevo 11 años como presidente y 25 llevando estos proyectos de monumentos.  Yo creo que  si eres respetuoso con los demás, los demás lo serán contigo. Lo bueno de esta fiesta es que debe ser  abierta para todos. Cada uno debe plantar lo que le gusta y lo que funcione. En Corona hicimos esta innovación y vanguardia y salió bien. 

M. JESÚS: ¿Todos están cómodos con este nuevo concepto de monumento fallero?

M. ÁNGEL: Aquí ha habido muchas etapas. A mí nunca me ha gustado imponer pero sí ilusionar, hacer partícipe a la gente de los proyectos. En Corona hay gente que dice: “Yo no soy de innovación pero me identifico con la marca Corona”. La falla de Fermín de este año, por ejemplo, ha embelesado a la gente. El concepto nos ha enamorado. 

En Corona todo es diferente y, a la vez, una percibe los orígenes de toda esta fiesta en cada esquina.

El nombre 'Corona' tiene una fuerza brutal y el emplazamiento es perfecto. Nos llama la atención su escudo tradicional pero renovado, con unas llamas que nacen de las eses de 'Mossen Sorells' que estaban fijadas en el  estandarte antiguo y que el diseñador Ibán Ramón redefinió.  

Entramos en la segunda estancia del casal. Aquí no hay estandartes ni cuadros que retraten a las falleras. Unas pequeñas esculturas con forma de falleras están colgadas en las paredes del espacio. Una placa indica el nombre y el año de “reinado fallero”. También observamos un caballete en cuyas tramas están grabados los nombres de los artistas de cada año. Detectamos cómo, desde el año 2010, comienzan a aparecer nombres de mujeres: Marisa Falcó, Anna Ruiz o Mónica Antequera. “Es verdad que la tradición de los artistas falleros ha sido fundamentalmente masculina  pero es que el mundo de las fallas ha ido avanzando conforme ha ido cambiando la sociedad”, apunta Pérez.

La tercera sala del casal fallero es donde se celebran las juntas generales, las reuniones y donde, de vez en cuando, se hacen exposiciones. Ahora vemos un enorme fragmento de madera colgando de la pared. Tiene mucho que ver con el proyecto que Fermín Jiménez Landa ha ideado para este año: “Quisimos recuperar la tradición de la estoreta velleta y pedimos a los vecinos que nos donaran muebles viejos de sus casas. Con esa madera hemos construido el suelo del gran edificio que va a ser la falla de este año. Queremos recuperar los orígenes de la fiesta desde la modernidad. Ahora luego, cuando vayamos al estudio de Manolo lo entenderéis”, comenta Miguel Ángel. Ese Manolo no es otro que Manolo Martín, el mítico artista fallero que va a ejecutar la idea de Fermín. 

corona_desfici_escif_iban ramon.jpg

Miguel Ángel sembla respirar pólvora. La seua fascinació per les falles lo ve des de molt xicotet. Ens ho explica mentre anem cap a un local en el carrer Baix del barri del Carme: “De xicotet jo li demanava a ma mare que em comprara els llibrets fallers, me n'anava a veure la falles, estava fascinat amb la pirotècnia”. En el bar esmorzem i fem temps per a anar cap a Benicalap, a la Ciutat Fallera. Prenem torrades amb tomata, un pincho de truita, cafè amb llet i aigua. Miguel Ángel parla tant que quasi no prova res. La culpa és nostra perquè el fregim a preguntes. Tot ens interessa. Mai hem conegut a ningú amb un concepte tan transversal, intergeneracional i obert de la festa.

PAULA: Quants sou en la falla?

M. ÁNGEL: Doncs entre majors i infantils unes 170 persones.

PAULA: I què tal la convivència amb els veïns?

M. ÁNGEL: Molt bé perquè Corona és molt respectuosa amb tothom. Jo crec que tot el que siga implicar al veí és necessari i positiu. No concep les falles tancades.

M.JESÚS: I com es viuen les falles quan no són falles? Al final, sou una gran associació de persones molt diferents.

M. ÁNGEL: Doncs sí, però tots som fills, néts i familiars de gent que vivia ací, en el centre. També hi ha gent que ve atreta pel que fem. Impartim valors durant tot l'any. Quan passa nadal hi ha una espurna que fa que açò es reactive. Hi ha uns mesos en què venim solament els habituals i després ja és el mogollón.

M.JESÚS: I com creus que vos veu el turista o el valencià que s'acosta a conèixer el vostre monument?

M. ÁNGEL: Jo sempre dic als patrocinadors  que la sort que tenen ací és que vénen dos tipus de públic: el faller i no faller. Corona és una marca que arriba  a tot tipus de públic. Quan va plantar  l'artista Javier Jaén el seu projecte Patrias de Nylon van vindre dos autobusos des de Barcelona per a descobrir el que havia fet.

PAULA: I el projecte de l'artista Escif? Aquell va ser una revolució.

M. ÁNGEL: Absolutament. Teníem una idea molt difícil de realitzar: com plantar una falla sense que siga una falla però que siga una falla?  Quan el vàrem conèixer i tinguérem una primera reunió, ell ens va preguntar: “Per a plantar una falla, què és el sobra normalment?”. I jo li vaig dir que sobraven els cotxes, les bicicletes, el contenidor del fem, els bolardos. I ell em va respondre: “Val, doncs tot això serà la falla”. 

I així va ser: van crear a escala real un cotxe, un senyal, un contenidor del fem. Anaren al desballestament a per un model de cotxe molt particular i després els propis fallers anaven fent motles de cartó, massillant i polint i Escif ho va pintar tot. Aquell any la gent pensava que no s'havia plantat falla, aparcava al costat, es recolzaven en el monument...

M. ÁNGEL: Si t'acostaves a la falla tenia uns gags boníssims. La matrícula del cotxe oficial que havíem plantat, per exemple, era de Suïssa. Quan Corona crida a un artista sempre pensem que l'humor i la crítica han de ser claus perquè estan en l'origen de la festa i Escif les va complir al cent per cent.

La imatge de la cremà, com es poden imaginar, va ser apoteósica: una fallera radical que botava foc a un cotxe: “Escif va plantejar cremar la falla llançant un còctel molotov però li vam dir que era massa. L'important és que el concepte d'aquell any va quedar clar: cremar el que sobrava per a reiniciar-se”.

Miguel Ángel parece respirar pólvora. Su fascinación por las fallas le viene desde muy pequeñito. Nos lo cuenta mientras vamos hacia un local en la calle Baja del barrio del Carmen: “De pequeño yo le pedía a mi madre que me comprara los llibrets falleros, me iba a ver la fallas, estaba fascinado con la pirotecnia”. En el bar almorzamos y hacemos tiempo para marcharnos a Benicalap, a la Ciutat Fallera. Tomamos tostadas con tomate, un pincho de tortilla, café con leche y agua. Miguel Ángel habla tanto que casi no prueba bocado. La culpa es nuestra porque le atiborramos a preguntas. Todo nos interesa. Nunca hemos conocido a nadie con un concepto tan transversal, intergeneracional y abierto de la fiesta.

PAULA: ¿Cuántos sois en la falla?

M. ÁNGEL: Pues entre mayores e infantiles unas 170 personas.

PAULA: ¿Y qué tal os lleváis con los vecinos?

M. ÁNGEL: Muy bien porque Corona es muy respetuosa con todo el mundo. Yo creo que todo lo que sea implicar al vecino es algo necesario y positivo. No concibo las fallas cerradas.

M.JESÚS: ¿Y cómo se viven las fallas cuando no son fallas? Al final, sois una gran asociación de personas muy diferentes.

M. ÁNGEL: Pues sí, pero todos somos hijos, nietos y familiares de gente que vivía aquí, en el centro. También hay gente que viene atraída por lo que hacemos. Impartimos valores durante todo el año. En cuanto pasa navidad hay una chispa que hace que esto se reactive. Hay unos meses en que venimos solo los habituales y luego ya es el mogollón.

M.JESÚS: ¿Y cómo creéis que os ve el turista o el valenciano que se acerca a conocer vuestro monumento?

M. ÁNGEL: Yo siempre digo a los patrocinadores  que la suerte que tienen aquí es que vienen dos tipos de público: el fallero y no fallero. Corona es una marca que llega  a todo tipo de público. Cuando plantó  el artista Javier Jaén su proyecto Patrias de Nylon vinieron dos autobuses desde Barcelona para descubrir lo que había hecho.

PAULA: ¿Y el proyecto del artista Escif? Ese fue una revolución.

M. ÁNGEL: Absolutamente. Teníamos una idea muy difícil de realizar: ¿cómo plantar una falla sin que sea una falla pero que sea una falla?  Cuando le conocimos y tuvimos una primera reunión, él nos preguntó: “Para plantar una falla, ¿qué sobra normalmente?”. Y yo le dije que sobraban los coches, las bicicletas, el contenedor de la basura, los bolardos. Y él me respondió: “Vale, pues todo eso será la falla”. 

Y así fue: crearon a escala real un coche, una señal, un contenedor de la basura. Fueron al desguace a por un modelo concreto de coche y después los propios falleros iban haciendo moldes de carton, masillando y lijando y Escif lo pintó. Aquel año la gente pensaba que no se había plantado falla, aparcaba al lado, se apoyaban en el monumento...

M. ÁNGEL: Si te acercabas a la falla tenía unos gags buenísimos. La matrícula del coche oficial que habíamos plantado, por ejemplo, era de Suiza. Cuando Corona llama a un artista siempre pensamos que el humor y la crítica deben ser claves porque están en el origen de la fiesta y Escif las cumplió al cien por cien.

La imagen de la cremà, como se pueden imaginar, fue apoteósica: una fallera radical que prendía fuego a un coche: “Escif planteó quemar la falla lanzando un cóctel molotov pero le dijimos que era demasiado. Lo importante es que el concepto de aquel año quedó claro: quemar lo que sobraba para reiniciarse”. 

***

És impossible no obrir el debat amb Miguel Ángel: Com aconseguir que les falles siguen realment per a tots? En una festa tan oberta però alhora tan anàrquica, en la qual envaeixes una ciutat durant dies, hi ha veïns que s'enfaden perquè trastoques la seua quotidianitat. Quin lloc ocupen les institucions?: “Perquè tot açò es duga a terme necessitem suport institucional. Les falles han sobreviscut davant qualsevol ideologia política. Fa molts anys, fins i tot, s'havia de pagar per a plantar la falla. La crítica era tan mordaç que la institució demanava que, almenys, es pagara i el faller pagava”. Durant la setmana fallera, Corona intenta tindre el comportament amb més seny possible. Envien comunicats als veïns amb un telèfon de contacte i si hi ha algun problema és el propi Miguel Ángel el que respon: “És que l'autoritat del faller dels anys 80 que tallava el carrer quan i com volia... en fi, açò no estava bé i s'ha acabat. És veritat que abans els fallers sopàvem en el carrer. Ara és impossible i per açò estan les carpes, per a molestar el menys possible. Esta festa costa molts diners per portar-la  a terme, així que és necessari traure finançament i recursos. Tots volem que açò siga viable.”.

M.JESÚS: I el futur de les falles? Per on passa?

M. ÁNGEL: El futur el porta la pròpia evolució de la societat. A mi m'agraden les falles com eren, com són i segur que m'agrada com van a ser. Cal cuidar-les i protegir-les. És molt important. Mira, Ibán Ramón, per exemple, era una persona que en falles se n'anava fora. Ara s'ha contagiat de la màgia de la festa, es queda i gaudeix. Jo sempre dic que el millor que es pot fer si la festa et desborda i pot amb tu, és unir-te a ella. És l'única forma de suportar-la, sinó l'odiaràs sempre. Nosaltres no deixem de ser una falla amb els seus elements tradicionals, però a la gent li agrada perquè és part d'esta festa; només quan estàs dins descobreixes el vertader esforç i l'emoció de les falles.

M.JESÚS: I què opines d'aquella època d'esplendor faller amb monuments que costaven un milió d'euros?

M.ÁNGEL: Fixa't que van ser grans obres falleres i monuments bestials. Jo crec que hi ha una falla per a cada persona i un pot encaixar en una falla i no en una altra. Eixe és el valor de les associacions, que et donen una oportunitat de ser. Si fórem conscients del que tenim entre mans, de la importància mundial que comporta...

PAULA: Els artistes ja esperaran la vostra trucada, no?

M. ÁNGEL: Bé, Corona és molt respectuosa amb el treball dels artistes i busquem qualitat, és a dir, deixar llibertat creativa. Entre ells mateixos es comuniquen i diuen que ací dóna gust treballar. Nosaltres feliços, clar. Hem aconseguit que esta gent siguen ambaixadors de les falles fora de València. Javier Jaén, per exemple, acaba les seues conferències pel món parlant de la seua experiència amb Corona.

M.JESÚS: I les persones més majors? Ho comprenen?

M. ÁNGEL: Doncs ma mare, per exemple, veu 'Lladrós' i li encanten. Però la seua generació va viure l'època del franquisme i sabien que l'artista tenia l'enginy de passar la censura. Era un temps en el qual les institucions anaven als tallers i els llevaven el que no els agradava. Les falles eren una premsa molt àcida contra l'autoritat. Ara, tu els expliques el que fem, que la festa és diversa i transversal i estan encantats. L'important és no fer-ho tot alhora, de colp.

PAULA: Però hi ha gent que creu que açò no és una falla.

M. ÁNGEL: És veritat però és que cada comissió marca el seu camí.

Es imposible no abrir el debate con Miguel Ángel: ¿Cómo conseguir que las fallas sean realmente para todos? En una fiesta tan abierta pero a la vez tan anárquica, en la que invades una ciudad durante días, hay vecinos que se enfadan porque trastocas su cotidianidad. ¿Qué lugar ocupan las instituciones?: “Para que todo esto se lleve a cabo necesitamos apoyo institucional. Las fallas han sobrevivido ante cualquier ideología política. Hace muchos años, incluso, se tenía que pagar para plantar la falla. La crítica era tan mordaz que la institución pedía que, por lo menos, se pagara y el fallero pagaba”. Durante la semana fallera, Corona intenta tener el comportamiento más sensato posible. Envían comunicados a los vecinos con un teléfono de contacto y si hay algún problema es el propio Miguel Ángel el que responde: “Es que la autoridad del fallero de los años 80 que cortaba la calle cuándo y cómo quería... en fin, eso no era bueno y se ha acabado. Es verdad que antes los falleros cenábamos en la calle. Ahora es imposible y por eso están las carpas, para molestar lo menos posible. Esta fiesta cuesta mucho dinero para llevarla  a cabo, así que es necesario sacar financiación y recursos. Todos queremos que esto sea viable.”.

M.JESÚS: ¿Y el futuro de las fallas? ¿Por dónde pasa?

M. ÁNGEL: El futuro lo lleva la propia evolución de la sociedad. A mí me gustan las fallas cómo eran, cómo son y seguro que me gusta cómo van a ser. Hay que cuidarlas y protegerlas. Es muy importante. Mira, Ibán Ramón, por ejemplo, era una persona que en fallas se iba fuera. Hoy se ha contagiado de la magia de la fiesta, se queda y disfruta. Yo siempre digo que lo mejor que se puede hacer si la fiesta te desborda y puede contigo, es unirte a ella. Es la única forma de soportarla, sino la odiarás siempre. Nosotros no dejamos de ser una falla con sus elementos tradicionales, pero a la gente le gusta porque es parte de esta fiesta; sólo cuando estás dentro descubres el verdadero esfuerzo y la emoción de las fallas. 

M.JESÚS: ¿Y qué opinas de aquella época de esplendor fallero con monumentos que costaban un millón de euros?

M.ÁNGEL: Fíjate que fueron grandes obras falleras y monumentos bestiales. Yo creo que hay una falla para cada persona y uno puede encajar en una falla y no en otra. Ese es el valor de las asociaciones, que te den una oportunidad de ser. Si fuésemos conscientes de lo que tenemos entre manos, de la importancia mundial que conlleva...

PAULA: Los artistas ya esperarán vuestra llamada, ¿no?

M. ÁNGEL: Bueno, Corona es muy respetuosa con el trabajo de los artistas y buscamos calidad, es decir, dejar libertad creativa. Entre ellos mismos se comunican y dicen que aquí da gusto trabajar. Nosotros felices, claro. Hemos conseguido que esta gente sean embajadores de las fallas fuera de Valencia. Javier Jaén, por ejemplo, termina sus conferencias por el mundo hablando de su experiencia con Corona.

M.JESÚS: ¿Y las personas más mayores? ¿Lo comprenden?

M. ÁNGEL: Pues mi madre, por ejemplo, ve 'Lladrós' y le encantan. Pero su generación vivió la época del franquismo y sabían que el artista tenía el ingenio de pasar la censura. Era un tiempo en el que las instituciones iban a los talleres y les quitaban lo que no les gustaba. Las fallas eran una prensa muy ácida contra la autoridad. Ahora, tú les explicas lo que hacemos, que la fiesta es diversa y transversal y están encantados. Lo importante es no hacerlo todo a la vez, de golpe.

PAULA: Pero hay gente que cree que eso no es una falla.

M. ÁNGEL: Es verdad pero es que cada comisión marca su camino.

Acabem el cafè i demanem un taxi amb destinació a la Ciutat Fallera. Allí ens espera Manolo Martín. Este barri pertanyent a Benicalap va tindre el seu origen en 1965. La Marquesa de Paterna del Campo (el nom del qual figura ara en el carrer principal del polígon) va cedir els terrenys amb l'únic condicionant que es destinara a l'activitat fallera. Així segueix sent. En este polígon de quasi 24.000 metres quadrats segueix havent-hi enormes naus destinades a l'art faller. Un cartell ceràmic presideix cadascun dels espais. Vegem el que posa: “Manolo Martín. Artista faller”. Hem arribat.

“Ara estem treballant en estes escultures que ja vam fer per al Documenta de Kassel. Fixa't que aquelles es varen cremar a Alemanya i estes no”, ens explica Manolo mentre riu tan fort amb els ulls que quasi els fa desaparèixer. Martín parla de 'Los Desastres de la Guerra'', un projecte de Daniel García Andújar que reflexionava a propòsit de l'espoli de la Segona Guerra Mundial. Vegem figures clàssiques gregues col·locades dins de gàbies de fusta. “Així era com es traslladaven llavors”, confirma Martín.

Ara, part d'eixa obra que es va exposar a Alemanya -'Caballo de Troya' concretament- s'ha traslladat al Centre del Carme de Cultura Contemporània. Ací es pretén homenatjar la memòria dels membres de la Junta del Tresor Artístic durant la Guerra Civil: “Per exemple, quan es van traure les obres del Museo del Prado abans de la Guerra Civil i les Torres de Serrans es van cuirassar per a acollir-les per si les bombardejaven, per tal de salvar l'art”. D'açò va esta exposició.

M. ÁNGEL: I la gent a Alemanya va entendre totalment el procés de la cremà?

M. MARTÍN: Absolutament. Cremàrem el monument davant de 20.000 persones. Fins i tot varen preguntar menys vegades per què la cremem. Ací, quan vénen i em pregunten: Per què la cremeu? Jo sempre dic: Hòstia! La pregunta del milió, la que porte responent des que tinc 5 anys, la pregunta que més m'agrada que em facen en una entrevista... No m'ho aneu a preguntar vosaltres, no?

M.JESÚS: No, no. Nosaltres som valencianes, hem sigut falleres i ho entenem perfectament.

Els riures van xocant contra l'elevat sostre d'esta nau i el ressò arriba travessant escultures i ninots. Entrem en la 'Zona Corona', segons paraules del propi artista. “Em puc pujar allí dalt?”, pregunta Paula: “És per a fer-vos una foto des d'allí”, insisteix. Manolo accedeix i mentre Paula puja, ell m'explica detalladament en què consistirà.

M. MARTÍN: Quan es va cremar la falla de l'any passat, la gent es va portar part d'eixa flama a un quinqué, a un escalfador de gas; d'ací van encendre un cigarret o amb l'encenedor van prendre la llenya d'una paella.

M. ÁNGEL: La idea és que el foc es transforma. La falla és una finca de 3 altures, un total de 9 metres. Hi haurà un carrer nou perquè es crea un espai nou. El carrer es dirà 'Jean Cocteau' i volem fer també una comissió efímera. Açò connecta amb la falla infantil que realitza Cap de Suro i que representa a un grup de xiquets d'eixe nou barri de la falla dels majors, que estan jugant a crear el seu barri ideal on hi ha museus per a xiquets, una jove amb mobilitat reduïda, un barri on no es perd l'essència de l'horta, etc...

M. MARTÍN: I açò que tens ací és l'edifici. Tenim poc muntat però molt realitzat. Estos panells són mòduls que ja hem pintat. Tenim pre-montat un tram d'altura. Després ho desarmarem en bastidors però amb peces ja posades i ho portarem tot a la falla el dia de la plantà. Dins de la casa hi haurà una estufa amb el foc que els fallers han anat conservant de l'any passat i un llit. El foc estarà sempre encès i hi haurà una calor fortíssima perquè la gent ho perceba. 

M. ÁNGEL: Per cert, Manolo, la calor de l'estufa va a afectar a l'edifici?

M. MARTÍN: A veure, és que és una novetat tan gran la que estem fent... La cremà abans de començar no l'havíem viscut mai. Fermín vol que faça molta calor però jo crec que tanta com ell vol no farà. 

M. ÁNGEL: Ell vol dormir dins de la falla els dies centrals perquè no s'apague el foc.

El rostre de Manolo manté una ganyota constant de sorpresa i orgull. D'enorme satisfacció pel treball realitzat. També d'una extraordinària generositat per posar-se a treballar baix les ordres i de la creativitat d'un altre.

M. JESÚS: Quan et va arribar esta idea, què vas pensar?

M. MARTÍN: Bogeries, les de sempre. Ja no sé si són més perillosos els fallers com Miguel Ángel o els no fallers com Fermín. Els fallers volen molt de volum i els que no són fallers no entenen de volum. L'altre dia va vindre Fermín i va dir: Què gran l'edifici! Jo li vaig dir: “Hòstia clar, si és la meitat!”. Ara de veritat, a mi m'agrada molt treballar amb gent aliena al món de les falles perquè és molt divertit i aprens molt. La idea em va agradar molt i, sobretot, el fet de treballar amb fusteria. L'única cosa que va haver-hi és que quan ens varem reunir la primera vegada ens espantem.

M. JESÚS: Per què?

M. ÁNGEL: Pels diners. Corona és de grans idees però pressupostos modests. 

Els riures tornen i Paula també. Des de les altures han de veure's coses sorprenent. Una cosa així com l'esbós d'un edifici anodí, molt modest, d'un barri humil. “Fermín volia que l'edifici fóra així. La sala serà blanca amb una llum molt lletja. Molt asèptic. Vol donar tant de protagonisme al foc que la resta no ha de cridar l'atenció”, explica el president de la Falla Corona.

És veritat que tals novetats en una tradició tan ancestral com les falles poden espantar a qualsevol. Si açò passa, no dubten a parlar-los de la famosa falla que l'any 1954 Salvador Dalí va dissenyar per a la comissió El Foc. La falla es titulava 'Corrida de toros surrealista' i era la particular visió de Dalí del món taurí, amb un enorme bust meitat Dalí, meitat Picasso, que ho presidia tot. La falla, naturalment, no va ser compresa per ningú i molts dels artistes fallers de l'època -Regino Mas al capdavant- es van queixar per contractar  algú de fora de la ciutat. 

M. MARTÍN: És que ací hi ha hagut sempre pique. Sobretot quan dues naus (de la Ciutat Fallera) competien en categoria especial.

M.JESÚS: I açò de ser artista faller et ve de ton pare?

M. MARTÍN: Sí, mon pare era artista i va començar amb açò fa molts anys i jo venia quan era xicotet. Açò era molt comú. Després, ens hàgem dedicat a o no al món de l'art, era molt habitual vindre amb ton pare els caps de setmana i els estius. Per això ens coneixem tots ací.

Abans d'anar-nos-en Miguel Ángel assenyala una paret. Ens sorprèn veure la primera maqueta del Gulliver del riu, una autèntica relíquia. Manolo creia que l'havia perdut però Miguel Ángel va arribar un dia, la va veure i li va dir: “Alguna cosa farem amb açò”. Qui sap si la falla de l'any que ve?

Eixim de la nau i abans d'acomiadar-nos, amb l'únic gest seriós que Manolo ens regalarà este matí, afirma emocionat: “Ací hi ha molta solidaritat. I d'açò te n'adones quan hi ha una gran tragèdia, que una falla caiga, per exemple. Llavors les rivalitats s'acaben. A mon pare li va passar una cosa així i recorde que tots varen anar a ajudar-li. Tots. Jo crec que les falles són justament açò. No trobe una definició millor”.

Acabamos el café y pedimos un taxi con destino a la Ciutat Fallera. Allí nos espera Manolo Martín. Este barrio perteneciente a Benicalap tuvo su origen en 1965. La Marquesa de Paterna del Campo (cuyo nombre figura ahora en la calle principal del polígono) cedió los terrenos con el único condicionante de que se destinara a la actividad fallera. Así sigue siendo. En este polígono de casi 24.000 metros cuadrados sigue habiendo enormes naves destinadas al arte fallero. Un cartel cerámico preside cada uno de los espacios. Vemos el que pone: “Manolo Martín. Artista fallero”. Hemos llegado.

“Ahora estamos trabajando en estas esculturas que ya hicimos para el Documenta de Kassel. Fíjate que aquellas se quemaron en Alemania y estas no”, nos explica Manolo mientras se ríe tan fuerte con los ojos que casi los hace desaparecer. Martín habla de 'Los Desastres de la Guerra', un proyecto de Daniel García Andújar que reflexionaba a propósito del expolio de la Segunda Guerra Mundial. Vemos figuras clásicas griegas colocadas dentro de jaulas de madera. “Así era cómo se trasladaban entonces”, confirma Martín. 

Ahora, parte de esa obra que se expuso en Alemania -'Caballo de Troya' concretamente- se ha trasladado al Centre del Carmen de Cultura Contemporània. Aquí se pretende homenajear la memoria de los miembros de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil: “Por ejemplo, cuando se sacaron las obras del Museo del Prado antes de la Guerra Civil y las Torres de Serranos se acorazaron para acogerlas por si las bombardeaban, para que se salvara el arte”. De eso va esta exposición.

M. ÁNGEL: ¿Y la gente en Alemania entendió totalmente el proceso de la cremà?

M. MARTÍN: Absolutamente. Quemamos el monumento delante de 20.000 personas. Incluso preguntaron menos veces por qué la quemamos. Aquí, cuando vienen y me preguntan: ¿Por qué la quemáis? Yo siempre digo: ¡Hostia! La pregunta del millón, la que llevo respondiendo desde que tengo 5 años, la pregunta que más me gusta que me hagan en una entrevista... ¿No me lo vais a preguntar vosotras, no?

M.JESÚS: No, no. Nosotras somos valencianas, hemos sido falleras y lo entendemos perfectamente.

Las risas van chocando contra el elevado techo de esta nave y el eco llega atravesando esculturas y ninots. Entramos en la 'Zona Corona', según palabras del propio artista. “¿Me puedo subir arriba?”, pregunta Paula: “Es para haceros una foto desde allí”, insiste. Manolo accede y mientras Paula sube, él me explica detalladamente en qué consistirá.

M. MARTÍN: Cuando se quemó la falla del año pasado, la gente se llevó parte de esa llama a un quinqué, a un calentador de gas; de ahí encendieron un cigarro o con el mechero prendieron la leña de una paella.

M. ÁNGEL: Es la idea de que el fuego se transforma. La falla es una finca de 3 alturas, un total de 9 metros. Habrá una calle nueva porque se crea un espacio nuevo. La calle se llamará 'Jean Cocteau' y queremos hacer también una comisión efímera. Esto conecta con la falla infantil que realiza Cap de Suro y que representa a un grupo de niños de ese nuevo barrio de la falla de los mayores, que están jugando a crear su barrio ideal donde hay museos para niños, una muchacha con movilidad reducida, un barrio donde no se pierde la esencia de la huerta, etc...

M. MARTÍN: Y esto que tienes aquí es el edificio. Tenemos poco montado pero mucho realizado. Estos paneles son módulos que ya hemos pintado. Tenemos premontado un tramo de altura. Luego lo desarmamos en bastidores pero con piezas ya puestas y lo llevaremos a la falla el día de la plantà. Dentro de la casa habrá una estufa con el fuego que los falleros han ido conservando del año pasado y una cama. El fuego estará siempre encendido y habrá un calor agobiante para que la gente lo perciba. 

M. ÁNGEL: Por cierto, Manolo, ¿el calor de la estufa va a afectar al edificio?

M. MARTÍN: A ver, es que es una novedad tan grande la que estamos haciendo... La cremà antes de empezar no la habíamos vivido nunca. Fermín quiere que haga mucho calor pero yo creo que tanto como él quiere no hará. 

M. ÁNGEL: Él quiere dormir dentro de la falla los días centrales para que no se apague el fuego.

El rostro de Manolo mantiene una mueca constante de asombro y orgullo. De enorme satisfacción por el trabajo realizado. También de una extraordinaria generosidad por ponerse a trabajar bajo las órdenes y de la creatividad de otro.

M. JESÚS: Cuando te llegó esta idea, ¿qué pensaste?

M. MARTÍN: Locuras, las de siempre. Ya no sé si son más peligrosos los falleros como Miguel Ángel o los no falleros como Fermín. Los falleros quieren mucho volumen y los que no son falleros no entienden de volumen. El otro día vino Fermín y dijo: ¡Qué grande el edificio! Yo le dije: “¡Hostia claro, pues es la mitad!”. Ahora en serio, a mí me gusta mucho trabajar con gente ajena al mundo de las fallas porque es muy divertido y aprendes mucho. La idea me gustó mucho y, sobre todo, el hecho de trabajar con carpintería. Lo único que hubo es que cuando nos sentamos la primera vez nos asustamos. 

M. JESÚS: ¿Por qué?

M. ÁNGEL: Por el dinero. Corona es de grandes ideas pero presupuestos modestos. 

Las risas vuelven y Paula también. Desde las alturas debe verse algo asombroso. Algo así como el boceto de un edificio anodino, muy modesto, de un barrio humilde. “Fermín quería que el edificio fuera así. La sala será blanca con una luz muy fea. Muy aséptico. Quiere dar tanto protagonismo al fuego que el resto no debe llamar la atención”, explica el presidente de la Falla Corona.

Es verdad que tales novedades en una tradición tan ancestral como las fallas pueden asustar a cualquiera. Si eso pasa, no duden en hablarles de la famosa falla que en el año 1954 Salvador Dalí diseñó para la comisión El Foc. La falla se titulaba 'Corrida de toros surrealista' y era la particular visión de Dalí del mundo taurino, con un enorme busto mitad Dalí, mitad Picasso, que lo presidía todo. La falla, naturalmente, no fue comprendida por nadie y muchos de los artistas falleros de la época -Regino Mas a la cabeza- se quejaron por contratar  alguien de fuera de la ciudad. 

M. MARTÍN: Es que aquí ha habido siempre pique. Sobre todo cuando dos naves (de la Ciutat Fallera) competían en categoría especial.

M.JESÚS: ¿Y esto de ser artista fallero te viene de tu padre?

M. MARTÍN: Sí, mi padre era artista y empezó con esto hace muchos años y yo venía cuando era pequeño. Eso era muy común. Luego, nos hayamos dedicado a o no al mundo del arte, era muy habitual venir con tu padre los fines de semanas y los veranos. Por eso nos conocemos todos aquí. 

Antes de irnos Miguel Ángel señala a una pared. Nos sorprende ver la primera maqueta del Gulliver del río, una auténtica reliquia. Manolo creía que la había perdido pero Miguel Ángel llegó un día, la vio y le dijo: “Algo haremos con esto”. ¿Quién sabe si la falla del año siguiente?

Salimos de la nave y antes de despedirnos, con el único gesto serio que Manolo nos regalará esta mañana, afirma emocionado: “Aquí hay mucha solidaridad. Y de eso te das cuenta cuando hay una gran tragedia, que una falla se caiga, por ejemplo. Entonces las rivalidades se acaban. A mi padre le pasó algo así y recuerdo que todos fueron a ayudarle. Todos. Yo creo que las fallas son justamente eso. No encuentro una definición mejor”.


Paula G. Furió