DANSA VALÈNCIA (III): DAR VOZ AL CUERPO

Text:  María Jesús Espinosa de los Monteros  i Paula G. Furió // Imatges:  Paula G. Furió  //
Text: María Jesús Espinosa de los Monteros i Paula G. Furió // Imatges: Paula G. Furió //

La vocació intergeneracional d'esta edició de Dansa València es revela com un dels elements indispensables. Una mirada a tot l'espectre de públic però també de creadors. La companyia Dunatacá  -formada únicament per dones- porten quatre produccions en només dos anys. El seu espectacle Lo inevitable és una aposta clara del festival. Ha sigut coproduït per Espacio Inestable i el Institut Valencià de Cultura. Visitem els assajos d'aquesta jove companyia per comprendre la seua visió sobre la dansa contemporània.

La vocación intergeneracional de esta edición de Dansa València se revela como uno de los elementos indispensables. Una mirada a todo el espectro de público pero también de creadores. La compañía Dunatacá -formada únicamente por mujeres- llevan cuatro producciones en apenas dos años. Su espectáculo Lo inevitable es una apuesta clara del festival. Ha sido coproducido por Espacio Inestable y el Institut Valencià de Cultura. Visitamos los ensayos de esta joven compañía para comprender su visión acerca de la danza contemporánea.

“Dunatacá va nàixer per necessitat. Nosaltres som companyes i ens hem format juntes. Començàrem a crear l'any 2016 però no baix el nom Dunacatá sinó individualment. La primera obra que vàrem crear va ser Seyahat que vaig dirigir jo, però després vàrem anar creant altres peces com MUUchachitas o Mujer. Ens vàrem adonar que era necessari tindre un suport estructural i així va nàixer Dunatacá, un nom que ens va agradar molt per la seua contundència”, explica Andrea Torres, una de les nou dones que integren la companyia. La resta són Mónika Vázquez, Blanca Arias, Julia Irango, Charo Gil-Mascarel, Raquel Fonfría, Lluna Soriano, Julia Cambra i Sybila Gutiérrez. Com elles es defineixen “Dunatacà pretén ser una plataforma emergent de difusió i creació de dansa-teatre i continuar en la cerca i aprenentatge de llenguatges escènics contemporanis i innovadors”. Esta agrupació de joves artistes valencianes funciona com una xarxa de suport en la qual, en cada projecte que sorgeix, cada participant pren un rol diferent per dur a terme el projecte artístic en qüestió. Es defineixen com a “dones polivalents, inquietes i sensibles a la realitat soci-cultural que ens envolta amb ganes de traslladar les nostres preocupacions a l'escena”. Totes compartien la necessitat de portar a la dansa un missatge: “En ser totes dones vàrem veure una urgència a traslladar les nostres inquietuds culturals al cos. Totes les nostres peces han sigut de perspectiva de gènere o migració. Com a companyia de dones joves hem hagut de bregar amb institucions i hem vist com es generen les relacions de poder”.

També amb el cos poden establir-se relacions de poder. Lo inevitable, la peça creada i estrenada en Dansa València té un objectiu clar: “La meua principal motivació era donar-li veu al cos en esta obra i en la vida en general. El cos és el major tabú en la societat i rebutgem molt la veu del nostre cos, el que és i com és. El que ens vol dir. Les cinc ballarines que formem part d'esta peça ens posem al servei de la veu del cos. No és una cosa fàcil ni té una resposta clara però ens venia de gust explorar este camí”, assegura Sybila Gutiérrez, directora de la peça.

“Dunatacá nació por necesidad. Nosotras somos compañeras y nos hemos formado juntas. Empezamos a crear en el año 2016 pero no bajo el nombre Dunacatá sino individualmente. La primera obra que creamos fue Seyahat que dirigí yo, pero luego fuimos creando otras piezas como MUUchachitas o Mujer. Nos dimos cuenta que era necesario tener un soporte estructural y así nació Dunatacá, un nombre que nos gustó mucho por su contundencia”, explica Andrea Torres, una de las nueve mujeres que integran la compañía. El resto son Mónika Vázquez, Blanca Arias, Julia Irango, Charo Gil-Mascarel, Raquel Fonfría, Luna Soriano, Julia Cambra y Sybila Gutiérrez. Como ellas mismas se definen “Dunatacà pretende ser una plataforma emergente de difusión y creación de danza-teatro y continuar en la búsqueda y aprendizaje de lenguajes escénicos contemporáneos e innovadores”. Esta agrupación de jóvenes artistas valencianas funciona como una red de soporte en la que, en cada proyecto que surge, cada participante toma un rol diferente para llevar a cabo el proyecto artístico en cuestión. Se definen como “mujeres polivalentes, inquietas y sensibles a la realidad socio-cultural que nos rodea con ganas de trasladar nuestras preocupaciones a la escena”. Todas compartían la necesidad de llevar a la danza un mensaje: “Al ser todas mujeres vimos una urgencia en trasladar nuestras inquietudes culturales al cuerpo. Todas nuestras piezas han sido de perspectiva de género o migración. Como compañía de mujeres jóvenes hemos tenido que lidiar con instituciones y hemos visto cómo se generan las relaciones de poder”.

También con el cuerpo pueden establecerse relaciones de poder. Lo inevitable, la pieza creada y estrenada en Dansa València tiene un objetivo claro: “Mi principal motivación era darle voz al cuerpo en esta obra y en la vida en general. El cuerpo es el mayor tabú en la sociedad y rechazamos mucho la voz de nuestro cuerpo, lo que es y cómo es. Lo que nos quiere decir. Las cinco bailarinas que formamos parte de esta pieza nos ponemos al servicio de la voz del cuerpo. No es algo fácil ni tiene una respuesta clara pero nos apetecía explorar este camino”, asegura Sybila Gutiérrez, directora de la pieza.

***

Com ja ens avançava Mar Jiménez en el primer reportatge d'esta sèrie sobre Dansa València, enguany una de les premisses de la programació és el seu caràcter intergeneracional. El festival recupera la secció 'La Danseta' dirigida a públic infantil i familiar amb dos espectacles: Amelia. Que no te corten las alas deMarea Danza i Pequeño Big Blue de PanicMap dirigit a xiquets de 18 mesos a 4 anys. 

Veient les diferents peces que componen aquesta marató de dansa, ens adonem que el cos humà és igualment bell i potent a qualsevol edat. Mostra d'açò és l'espectacle Les Moltes de Mariantònia Oliver, interpretat per dones de 70 a 80 anys. Com elles mateixes afirmen: "Las Muchas parla de fragilitat, d’aquesta que té a veure amb l’edat, amb cossos que ja no pertanyen al “corpus” social, que ja deixen d’estar al mercat oficial, però més vius que mai i sobretot més lliures: cossos que respiren, pesen, ballen, sedueixen, es mouen i es posicionen d’una altra manera. . "

Como ya nos avanzaba Mar Jiménez en el primer reportaje de esta serie sobre Dansa València, este año una de las premisas de la programación es su carácter intergeneracional. El festival recupera la sección 'La Danseta' dirigida a público infantil y familiar con dos espectáculos: Amelia. Que no te corten las alas de Marea Danza y Pequeño Big Blue de PanicMap dirigido a niños de 18 meses a 4 años. 

Viendo las distintas piezas que componen este maratón de danza, nos damos cuenta de que el cuerpo humano es igualmente bello y potente a cualquier edad. Muestra de ello es el espectáculo Las Muchas de Mariantònia Oliver, interpretado por mujeres de 70 a 80 años. Como ellas mismos afirman: "Las Muchas habla de fragilidad, de ésa que tiene que ver con la edad, con cuerpos que ya no pertenecen al “corpus” de lo social, que ya dejan de estar en el mercado oficial, pero más vivos que nunca y sobre todo más libres: cuerpos que respiran, pesan, bailan, seducen, se mueven y se posicionan de otra manera. " 

***

M.JESÚS: Quins temes aborda Lo inevitable?

SYBILA: Abans de fer esta peça vaig fer un solo que es deia Mujer i explicava un missatge des d'un cos que està explicat com a dona i el que açò comporta. Si et fiques en el feminisme, per als cossos que som dones és necessari passar per eixe estat de revelació davant alguna certesa. Si et vas deixant calar per altres veus d'altres cossos s'expandeix la teua visió. En Lo inevitable, encara que jo siga una dona, volia tractar la identitat sexual: què és 'home' o què és 'dona'? Ara ja no és un lloc tan tancat, està més diluït.

Fem un incís. Possiblement vostè conega les teories sobre la 'modernitat líquida' del brillant Zygmunt Bauman. O potser no. A la fi dels 1980's Bauman va explicar com les societats ja no es regeixen per valors i dogmes sòlids, sinó per categories líquides, ràpidament canviants, tan relatives i difícils d'atrapar com l'aigua. Açò ha arribat -per fi- al debat sobre el gènere. El concepte 'sexualitat líquida' fa referència a la dissolució dels límits entre tots dos gèneres, a l'eliminació del binomi home/dona.

M.JESÚS: Com es porten a la dansa les sexualitats líquides?

SYBILA: No ha sigut fàcil, al menys per a mi. Com són qüestions que no tenen una resposta clara resulta complicat. Intentar abordar estos temes des del cos era l'important. La premissa és sempre la veu dels cossos, deixar-se escoltar.

Per Lo inevitable, la companyia ha comptat amb la presència de Eneko Borao, un ballarí basc que es va formar a València: “La meua ama viu a Torrevieja i vaig tenir la sort de caure ací. Ara tinc com a base Bilbao però m'agrada molt treballar ací; m'agraden la llum i les meues amigues”.

M.JESÚS: Para tu ha sigut més senzill Eneko?

ENEKO: Jo crec que sí. Jo sent que el llenguatge del cos és un dels llenguatges que tinc més interioritzat. Per a mi ha sigut més fàcil explicar açò a través de la dansa perquè moltes vegades amb la paraula jo no sóc capaç d'arribar a dir exactament el que m'està passant. Recórrer al meu cos és la manera més fàcil de relatar. El procés creatiu ha sigut molt guay, som amigues totes. Ens hem escoltat totes. Hem pogut proposar. Totes tenim un pes gran en la peça i se'ns ha permès ser nosaltres mateixes en tot moment. És el camí que volíem seguir i ho hem aconseguit.

M.JESÚS: ¿Qué temas aborda Lo inevitable?

SYBILA: Antes de hacer esta pieza hice un solo que se llamaba Mujer y contaba un mensaje desde un cuerpo que está explicado como mujer y lo que eso conlleva. Si te metes en el feminismo, para los cuerpos que somos mujeres es necesario pasar por ese estado de revelación ante alguna certeza. Si te vas dejando calar por otras voces de otros cuerpos se expande tu visión. En Lo inevitable, aunque yo sea una mujer, quería tratar la identidad sexual: ¿qué es 'hombre' o qué es 'mujer'? Ahora ya no es un lugar tan cerrado, está más diluido.

Hagamos un inciso. Posiblemente usted conozca las teorías sobre la 'modernidad líquida' del brillante Zygmunt Bauman. O quizás no. A finales de los 1980's Bauman explicó como las sociedades ya no se rigen por valores y dogmas sólidos, sino por categorías líquidas, rápidamente cambiantes, tan relativas y difíciles de atrapar como el agua. Esto ha llegado -por fin- al debate sobre el género. El concepto 'sexualidad líquida' hace referencia a la disolución de los límites entre ambos géneros, a la eliminación del binomio hombre/mujer.

M.JESÚS: ¿Cómo se llevan las sexualidades líquidas a la danza?

SYBILA: No ha sido fácil, por lo menos para mí. Como son cuestiones que no tienen una respuesta clara resulta complicado. Intentar abordar estos temas desde el cuerpo era lo importante. La premisa es siempre la voz de los cuerpos, dejarse escuchar.

Para Lo inevitable, la compañía ha contado con la presencia de Eneko Borao, un bailarín vasco que se formó en Valencia: “Mi ama vive en Torrevieja y tuve la suerte de caer aquí. Ahora tengo como base Bilbao pero me gusta mucho trabajar aquí; me gustan la luz y mis amigas”.

M.JESÚS: ¿Para ti ha sido más sencillo Eneko?

ENEKO: Yo creo que sí. Yo siento que el lenguaje del cuerpo es uno de los lenguajes que tengo más interiorizado. Para mí ha sido más fácil contar esto a través de la danza porque muchas veces con la palabra yo no soy capaz de llegar a decir exactamente lo que me está pasando. Recurrir a mi cuerpo es la manera más fácil de relatar. El proceso creativo ha sido muy guay, somos amigas todas. Nos hemos escuchado todas. Hemos podido proponer. Todas tenemos un peso grande en la pieza y se nos ha permitido ser nosotras mismas en todo momento. Es el camino que queríamos seguir y lo hemos conseguido. 

És cert que la dansa té un clar element d'abstracció i exigeix de l'espectador que es deixe portar i que pense sobre el que ha vist. Però no sempre és fàcil. És per açò que la contextualització de la dramatúrgia fa que el missatge “entre” millor.

LLUNA: Jo vinc del teatre. Sóc l'única actriu de la companyia i açò ens ha unit molt. Crec que el públic va a rebre molt bé Lo inevitable. Crec que la peça té molta energia. Es contextualitza molt bé perquè té parts parlades i una part audiovisual. Té matisos i ritme. Si hi ha gent que li costa entrar per la dansa, entrarà per la paraula i viceversa. I açò és marca de la companyia. Va a sorprendre molt. 

M.JESÚS: Tots vosaltres sou molt joves, heu nascut en els primers anys dels 1990's. Com podem fer per connectar a la gent més jove amb la dansa?

SYBILA: Si existeix un sistema educatiu hauria d'estar la dansa dins. Hauria d'haver-hi formació en cos, com l'escoltes: el teu i el del costat. Ha d'haver-hi una educació, una proposta de cos en general. Si açò no passa des del sistema educatiu, veig difícil l'accés. 

ENEKO: Després hi hauria una altra maneres que no sabria quines són exactament. Com a espectador, anar pel metro i veure uns cartells enormes no em sedueix. Que traguen un especial en un periòdic tampoc em sedueix. Que l'única informació que hi haja siguen quatre noms impresos en paper en diferents formats a mi no em sedueix. Jo no sé què fer perquè la dansa siga més seductora, però sé que moltes vegades no arriba al públic. Potser seria bé utilitzar altres espais, per exemple, la plaça de l'Ajuntament. Cal atacar d'una altra manera.

Es cierto que la danza tiene un claro elemento de abstracción y exige del espectador que se deje llevar y que piense acerca de lo que ha visto. Pero no siempre es fácil. Es por ello que la contextualización de la dramaturgia hace que el mensaje “entre” mejor.

LUNA: Yo vengo del teatro. Soy la única actriz de la compañía y esto nos ha unido mucho. Creo que el público va a recibir muy bien Lo inevitable. Creo que la pieza tiene mucha energía. Se contextualiza muy bien porque tiene partes habladas y una parte audiovisual. Tiene matices y ritmo. Si hay gente que le cuesta entrar por la danza, entrará por la palabra y viceversa. Y eso es marca de la compañía. Va a sorprender mucho. 

M.JESÚS: Todos vosotros sois muy jóvenes, habéis nacido en los primeros años de los 90. ¿Cómo podemos hacer para conectar a la gente más joven con la danza?

SYBILA: Si existe un sistema educativo debería estar la danza dentro. Debería haber formación en cuerpo, cómo lo escuchas: el tuyo y el de al lado. Debe haber una educación, una propuesta de cuerpo en general. Si eso no pasa desde el sistema educativo, veo difícil el acceso. 

ENEKO: Luego habría otra maneras que no sabría cuales son exactamente. Como espectador, ir por el metro y ver unos carteles enormes no me seduce. Que saquen un número extra en un periódico tampoco me seduce. Que la única información que haya sean cuatro nombres impresos en papel en diferentes formatos a mí no me seduce. Yo no sé qué hacer para que la danza sea más seductora, pero sé que muchas veces no llega al público. Quizás sería bueno utilizar otros espacios, por ejemplo, la plaza del Ayuntamiento. Hay que atacar de otra manera.

***

Tenim esta xarrada en l'Espacio Inestable. Amb Carme Teatre, és un dels nous escenaris que enguany ha recuperat Dansa València. Suposa un canvi radical pel que fa a altres teatres més consolidats i sofisticats. Este s'ajusta d'una altra manera a espectacles més singulars. Per als membres de Dunatacá, la sala Inestable és la seua llar, la seua casa: “El format que hem fet s'ajusta perfectament a esta sala però si més endavant ens programen en el Rialto, doncs, no estaria gens malament”, diu somrient Andrea.

Abans de tornar a l'escenari a contorsionar els seus cossos, els components de Dunatacá no volen oblidar-se del treball de Krisa Laila -dissenyadora d'il·luminació-, de Manuel Estavella -dramaturg sonor- i de Carla Chillida -assessora de la peça-. Tots conformen l'equip de Lo inevitable. Abans d'acomiadar-nos comprovem que és cert, que el treball horitzontal funciona a la perfecció, que no és una companyia jeràrquica, que la direcció es defineix conjuntament, que són una plataforma que dóna suport a diferents projectes.

Ens acomiadem d'ells pensant que potser estaria bé que la vida se semblara una mica més la dansa i que des de ben menuts fins als 70 o 80 anys mai deixàrem d'expressar-nos amb la millor eina que tenim: els nostres cossos. 

Tenemos esta charla en el Espacio Inestable. Junto a Carme Teatre, es uno de los nuevos escenarios que este año ha recuperado Dansa València. Supone un cambio radical con respecto a otros teatros más consolidados y sofisticados. Éste se ajusta de otro modo a espectáculos más singulares. Para los miembros de Dunatacá, la sala Inestable es su hogar, su casa: “El formato que hemos hecho se ajusta perfectamente a esta sala pero si más delante nos programan en el Rialto, pues oye, no estaría nada mal”, dice sonriente Andrea.

Antes de volver al escenario a contorsionar sus cuerpos, los componentes de Dunatacá no quieren olvidarse del trabajo de Krisa Laila -diseñadora de iluminación-, de Manuel Estrella -dramaturgo sonoro- y de Carla Chillida -asesora de la pieza-. Todos conforman el equipo de Lo inevitable. Antes de despedirnos comprobamos que es cierto, que el trabajo horizontal funciona a la perfección, que no es una compañía jerárquica, que la dirección se define conjuntamente, que son una plataforma que da soporte a diferentes proyectos.

Nos despedimos de ellos pensando que quizás sería bueno que la vida se pareciera un poco más la danza y que desde bien pequeños hasta los 70 ó 80 años nunca dejáramos de expresarnos con la mejor herramienta que tenemos: nuestros cuerpos.


Paula G. FurióComment