DANSA VALÈNCIA (I): CON EL CUERPO NOS COLOCAMOS EN EL MUNDO

Imatges i textos creats per    ARDOR estudio    //   ©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

Imatges i textos creats per ARDOR estudio //
©2019 ARDOR estudio. Todos las imágenes y textos publicados en esta página están sujetos a los derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.


Mar Jiménez (València, 1979), la nova coordinadora del Festival Dansa València, conversa amb coreografia pròpia. Les seues mans, els seus braços i les seues cames no deixen de moure's amb una cadència precisa. Puntua amb el seu cos allí on la paraula no arriba. És per açò que el reportatge que ara llegiran està incomplet o, millor dit, no serà capaç de reflectir amb exacta precisió la passió desbordant que esta dona menuda ha desplegat -i ens ha contagiat- al llarg d'un desdejuni que ha durat més d'una hora. Solament falta un dia perquè el projecte que Mar i el seu equip han fabricat amb minuciositat, afecte i rigor veja la llum per a tots els valencians: la 31ª edició d'aquest festival se celebrarà entre l'11 i el 15 d'abril. No és una tasca senzilla perquè, a pesar que Dansa València supera ja les tres dècades de tradició, encara queda molt de camí per recórrer. El més important, el que ocupa la primera part d'esta xarrada és crucial: com acostar una disciplina artística com la dansa al gran públic -en general- i al gran públic valencià -en particular-?

Mar Jiménez (Valencia, 1979), la nueva coordinadora del Festival Dansa València, conversa con coreografía propia. Sus manos, sus brazos y sus piernas no dejan de moverse con una cadencia precisa. Puntúa con su cuerpo allí donde la palabra no llega. Es por ello que el reportaje que ahora leerán está incompleto o, mejor dicho, no será capaz de reflejar con exacta precisión la pasión desbordante que esta mujer menuda ha desplegado -y nos ha contagiado- a lo largo de un desayuno que ha durado más de una hora. Solo falta un día para que el proyecto que Mar y su equipo han fabricado con minuciosidad, mimo y rigor vea la luz para todos los valencianos: la 31ª edición de este festival se celebrará entre el 11 y el 15 de abril. No es una tarea sencilla porque, a pesar de que Dansa València supera ya las tres décadas de tradición, todavía queda mucho camino por recorrer. El más importante, el que ocupa la primera parte de esta charla es crucial: ¿cómo acercar una disciplina artística como la danza al gran público -en general- y al gran público valenciano -en particular-? 

“La dansa és un llenguatge universal, sense fronteres lingüístiques. Per açò m'estranya que a la gent li coste menys anar al teatre que a veure dansa. Açò és una realitat. Jo sóc també professora de dansa de xiquets i xiquetes i vénen amb molta passió. Després deixen de ballar, es produeix un buit i s'acaba. Ells serien un públic potencial però alguna cosa pasa. Es desconnecten”, explica Mar.

Tothom sap que per solucionar un problema un ha de detectar l'arrel del mateix. Mar Jiménez ho té ben clar: “És un problema educacional i cultural. Els ensenyaments artístics no estan inclosos en l'ensenyament públic. Jo crec que la dansa i els creadors i creadores contemporanis tenen una manera de relatar poc narrativa, més abstracta. Estem en una societat mandrosa que vol comprendre-ho tot amb una única imatge i en alguns treballs de dansa contemporània, l'espectador ha de fer un poc d'esforç. Si ho fas, et transportes i et poses en la mirada del coreògraf i açò és bellíssim. Però a açò no estem acostumats. Algunes companyies fan un treball més explícit i és més fàcil, però si arribem a treballs més personals i íntims, crec que tot es confon i algú diu: 'Com no entenc el que m'està explicant, ja no torne'. En esta societat on tot sembla ser tan fàcil, en algun moment la gent dirà: 'Jo no vull que m'ho donen tot fet'”. Eixe, sens dubte, serà el moment dels creadors més arriscats i reflexius. El moment de la dansa contemporània.

Sempre es tracta del cos. A eixa conclusió arribem després d'esta xarrada i després de veure un espectacle de dansa contemporània: “Hi ha persones que reben una classe de dansa i descobreixen que hi havia parts del seu cos que no sabien que existien. Jo crec que tots, d'alguna manera, ballem. El cos està ací i la gent s'oblida que és un element fonamental, que amb el cos ens col·loquem en el món”. Hi ha una component filosòfica, quasi existencial, en la dansa. Com deia Isadora Duncan, una de les grans referents de la dansa dels últims temps:

“La danza es un lenguaje universal, sin fronteras lingüísticas. Por eso me extraña que a la gente le cueste menos ir al teatro que a ver danza. Esto es una realidad. Yo soy también profesora de danza de niños y niñas y vienen con mucha pasión. Luego dejan de bailar, se produce un vacío y se acaba. Ellos serían un público potencial pero algo pasa. Se desconectan”, explica Mar. 

Todo el mundo sabe que para solucionar un problema uno debe detectar la raíz del mismo. Mar Jiménez lo tiene bastante claro: “Es un problema educacional y cultural. Las enseñanzas artísticas no están incluidas en la enseñanza publica. Yo creo que la danza y los creadores y creadoras contemporáneos tienen una manera de relatar poco narrativa, más abstracta. Estamos en una sociedad perezosa que quiere comprenderlo todo con una única imagen y en algunos trabajos de danza contemporánea, el espectador debe hacer un poco de esfuerzo. Si lo haces, te transportas y te metes en la mirada del coreógrafo y eso es algo bellísimo. Pero a eso no estamos acostumbrados. Algunas compañías hacen un trabajo más explícito y es más fácil, pero si llegamos a trabajos más personales e íntimos, creo que todo se confunde y alguien dice: 'Como no entiendo lo que me está contando, ya no vuelvo'. En esta sociedad donde todo parece ser tan fácil, en algún momento la gente dirá: 'Yo no quiero que me lo den todo hecho'”. Ese, sin duda, será el momento de los creadores más arriesgados y reflexivos. El momento de la danza contemporánea.

Siempre se trata del cuerpo. A esa conclusión llegamos después de esta charla y después de ver un espectáculo de danza contemporánea: “Hay personas que reciben una clase de danza y descubren que había partes de su cuerpo que no sabían que existían. Yo creo que todos, de alguna manera, bailamos. El cuerpo está ahí y la gente se olvida que es un elemento fundamental, que con el cuerpo nos colocamos en el mundo”. Hay una componente filosófica, casi existencial, en la danza. Como decía Isadora Duncan, una de las grandes referentes de la danza de los últimos tiempos:

“Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. ¡Usted danza!”

Però la dansa en la nostra societat, desgraciadament, no sol convertir-se en mainstream. Si una cosa se li sembla són els programes televisius de talents en els quals els aspirants assagen diferents gèneres (“si de sobte per veure un programa així, algú s'anima a ballar em sembla perfecte, crec que suma més que resta”). No obstant açò, va haver-hi una època en la qual figures com Isadora Duncan, Joséphine Baker, Tórtola Valencia o, més recentment Pina Bausch, varen ser referents. Què ha succeït perquè ja no existisquen noms així? “Va haver-hi una època en que es va perdre la figura del ballarí i de la ballarina. Elles varen trencar amb estructures més formals, integraven el tema més interpretatiu. És un discurs més del món. Quan hi ha canvis radicals, la gent posa en focus ací. En la nostra societat contemporània hi ha tants estímuls alhora que costa posar en valor eixos referents”. Potser, part del problema -i sens dubte, de la solució- estiga en els mitjans de comunicació convencionals i tradicionals. Quan veiem referents de la dansa en la televisió o en la premsa? “Sol ser en programes televisius o quan ixen les companyies nacionals que, curiosament, són liderades sempre per homes. No hi ha una informació de la ballarina en els mitjans i açò es tradueix que no hi ha un interès”, conclou Jiménez.

Pero la danza en nuestra sociedad, desgraciadamente, no suele convertirse en mainstream. Si algo se le parece son los programas televisivos de talentos en los que los aspirantes ensayan diferentes géneros (“si de repente por ver un programa así, alguien se anima a bailar me parece perfecto, creo que suma más que resta”). Sin embargo, hubo una época en la que figuras como Isadora Duncan, Joséphine Baker, Tórtola Valencia o, más recientemente Pina Bausch, fueron referentes. ¿Qué ha sucedido para que ya no existan nombres así? “Hubo una época en que se perdió la figura del bailarín y de la bailarina. Ellas rompieron con estructuras más formales, integraban el tema más interpretativo. Es un discurso más del mundo. Cuando hay cambios radicales, la gente pone en foco ahí. En nuestra sociedad contemporánea hay tantos estímulos a la vez que cuesta poner en valor esos referentes”. Quizás, parte del problema -y sin duda, de la solución- esté en los medios de comunicación convencionales y tradicionales. ¿Cuándo vemos referentes de la danza en la televisión o en la prensa? “Suele ser en programas televisivos o cuando salen las compañías nacionales que, curiosamente, son lideradas siempre por hombres. No hay una información de la bailarina en los medios y eso se traduce en que no hay un interés”, concluye Jiménez.

Més que una vocació, la dansa per a Mar Jiménez es va convertir en una predestinació, en una cosa que anava a succeir-li per més obstacles que es presentaren. La coordinació de Dansa València 2018 suposa una conquesta més en la carrera professional d'una dona que va combinar durant algun temps -tal com succeeix amb moltes disciplines artístiques- la seua passió amb un treball com a infermera que li proporcionava ingressos suficients per a dedicar-se al que més estimava. I amb este motiu va viatjar a Itàlia o a Perú, per a formar-se en gestió cultural especialitzada en dansa. Després d'un dur procés de selecció, al novembre de 2017 Mar va entrar a liderar l'equip de coordinació de Dansa València. Prompte va fixar els quatre pilars que sustentarien l'actual edició: “En primer lloc, era important la màxima representació del territori nacional amb companyies de moltes comunitats; en segon lloc, havia d'existir una varietat molt gran de les companyies valencianes (des de les més joves fins a les més consolidades); en tercer lloc, la recuperació de la Danseta, és a dir, dels espectacles dedicats als xiquets i al públic més jove i, finalment, una mirada molt especial de gènere cap a la dona”.

Más que una vocación, la danza para Mar Jiménez se convirtió en una predestinación, en algo que iba a sucederle por más obstáculos que se presentasen. La coordinación de Dansa València 2018 supone una conquista más en la carrera profesional de una mujer que combinó durante algún tiempo -tal y como sucede con muchas disciplinas artísticas- su pasión con un trabajo como enfermera que le proporcionaba ingresos suficientes para dedicarse a lo que más amaba. Y con este motivo viajó a Italia o a Perú, para formarse en gestión cultural especializada en danza. Tras un duro proceso de selección, en noviembre de 2017 Mar entró a liderar el equipo de coordinación de Dansa València. Pronto fijó los cuatro pilares que sustentarían la actual edición: “En primer lugar, era importante la máxima representación del territorio nacional con compañías de muchas comunidades; en segundo lugar, debía existir una variedad muy grande de las compañías valencianas (desde las más jóvenes hasta las más consolidadas); en tercer lugar, la recuperación de la Danseta, es decir, de los espectáculos dedicados a los niños y al público más joven y, por último, una mirada muy especial de género hacia la mujer”. 

***

Quan un gestor cultural es disposa a programar un cicle que té a veure amb la contemporaneïtat el principal és mirar al seu al voltant i veure el que està succeint. Així, almenys, ho va entendre Mar: “Jo crec que tots els canvis socials que s'estan donant han d'anar acompanyats per les institucions públiques i el cas de la dona -del nou paper de la dona en la societat- és fonamental. Hi ha moltes dones coreògrafes reflexionant sobre la dona i des de la dona. Dansa València és un festival de l'ara i va directament lligat amb el social i cultural. Així que les propostes han de dialogar entre si i açò hem intentat”.

M. JESÚS: Arribes en este 2018 amb l'edició XXI de Dansa València. Què creus que ha canviat en este temps?

MAR JIMÉNEZ: És veritat que per saber què passava en dansa contemporània a la fi dels 80 i en els 90 es mirava a València. Però el festival va patir variacions. Aquell principi era un panorama nacional molt potent. Després, amb la crisi i amb altres assumptes, la cosa va canviar.

M. JESÚS: Com és la tradició de la dansa a València, de la dansa contemporània en particular?

MAR JIMÉNEZ. La Comunitat Valenciana és creativa per si mateixa. Existeixen moltes companyies valencianes. Vint potents m'ixen segur. El problema que ha tingut la dansa és que s'ha estancat i no ha circulat. S'està intentant reactivar però moltes obres es fan i es ballen solament un parell de vegades. El festival Dansa València ha de ser-ne la mostra.

M. JESÚS: Ensenyar el que s'està fent ací al món, no?

MAR JIMÉNEZ: Sí, Dansa València té també un perfil de fira. Enguany hem fet un esforç en el pressupost i hem convidat a 70 programadors nacionals, internacionals i locals perquè vegen les peces. Jo crec que Dansa València no ha de ser només per al públic -que és una cosa absolutament fonamental-, sinó també convertir-se en un punt de trobada de professionals.

Cuando un gestor cultural se dispone a programar un ciclo que tiene que ver con lo contemporáneo lo principal es mirar a su alrededor y ver lo que está sucediendo. Así, al menos, lo entendió Mar: “Yo creo que todos los cambios sociales que se están dando deben ir acompañados por las instituciones públicas y el caso de la mujer -del nuevo papel de la mujer en la sociedad- es fundamental. Hay un montón de mujeres coreógrafas reflexionando sobre la mujer y desde la mujer. Dansa València es un festival del ahora y va directamente ligado con lo social y cultural. Así que las propuestas deben dialogar entre sí y eso hemos intentado”.

M. JESÚS: Llegas en este 2018 con la edición XXI de Dansa València. ¿Qué crees que ha cambiado en este tiempo?

MAR JIMÉNEZ: Es verdad que para saber qué pasaba en danza contemporánea a finales de los 80 y en los 90 se miraba a Valencia. Pero el festival sufrió variaciones. Ese principio era un panorama nacional muy potente. Luego, con la crisis y con otros asuntos, la cosa cambió.

M. JESÚS: ¿Cómo es la tradición de la danza en Valencia, de la danza contemporánea en particular?

MAR JIMÉNEZ. La Comunidad Valenciana es creativa de por sí. Existen muchas compañías valencianas. Veinte potentes me salen seguro. El problema que ha tenido la danza es que se ha estancado y no ha circulado. Se está intentando reactivar pero muchas obras se hacen y se bailan solo un par de veces. El festival Dansa València debe ser este escaparate. 

M. JESÚS: Enseñar lo que se está haciendo aquí al mundo, ¿no?

MAR JIMÉNEZ: Sí, Dansa València tiene también un perfil de feria. Este año hemos  hecho un esfuerzo en el presupuesto y hemos invitado a 70 programadores nacionales, internacionales y locales para que vean las piezas. Yo creo que Dansa València no debe ser solo para el público -que es algo absolutamente fundamental-, sino también convertirse en un punto de encuentro de profesionales. 

Eixim del desdejuni i ens dirigim a la Plaça del Patriarca. Allí tindran lloc alguns dels espectacles d'enguany. Mar Jiménez i el seu equip han volgut recuperar la idea de portar la dansa al carrer, que les peces sorprenguen als ciutadans que passegen tranquil·lament i que es queden allí, durant alguns minuts, suspesos, observant i reflexionant.

El dia està ennuvolat i amenaça la pluja. Mar Jiménez ha vingut amb un mallot negre de dansa que combina amb uns pantalons texans. Quan es lleva l'abric observem allò que ens deia abans: “Vaig fer gimnàstica rítmica des de molt xicoteta, vaig estar en diversos projectes a Rússia i la veritat és que sempre he tingut un cos fort”. Em quede pensant que ha de ser així: que el pansiment d'un cos, en ocasions, s'ha de traduir en una pansiment mental. Queden uns dies perquè tot comence i a Mar no se li percep cansada. Més aviat al contrari: té unes ganes enormes que tota una ciutat conega el talent local: “En este temps solament m'ha cansat parlar del sector, dels pressupostos, dels números. Al final l'única cosa que jo he fet ha sigut gestionar. Qui fa el festival? Che, les companyies! Les vertaders protagonistes són elles i elles han d'explicar-nos el que fan, la qual cosa estan construint”. Eixe che ha eixit d'un lloc remot però vertader. És la manera en la qual els valencians ens enfadem amb suavitat. Ens alliberem. 

Mentre Paula fotografia els seus moviments, Mar ens explica que ni la gimnàstica rítmica ni el circ -una disciplina a la qual també va estar unida durant algun temps- tenen res a veure amb la dansa: “És que la dansa és el cos d'una altra manera. Ballem des de com som i com estem. Jo he fet classes de dansa amb adults i veus perfectament a les persones com són. Quan jo ballava em veia a mi. Vaig tindre la fortuna de tindre professores que són mestres per a mi: María Carbonell, Mamen García o Eva Bertomeu. Jo ací vaig descobrir el meu cos, vaig començar a fluir d'una manera tan íntima. Era una sensació molt plaent. Jo sempre ho dic: per a mi, el món es parava quan ballava”.

I la veritat és que no sé si el món es para però, indubtablement, la dansa és un moment de pausa i reflexió en un món massa acostumat a la velocitat i al vertigen. La dansa -creiem després d'este primer reportatge dedicat a Dansa València- seria una cosa semblant a tornar als orígens, a un espai i un temps on solament ens teníem a nosaltres, als nostres cossos. I creàvem amb ells, des d'ells. Encara que solament fora per açò, valdria la pena acostar-se a este apassionant món.

Salimos del desayuno y nos dirigimos a la Plaza del Patriarca. Allí tendrán lugar algunos de los espectáculos de este año. Mar Jiménez y su equipo han querido recuperar la idea de llevar la danza a la calle, que las piezas sorprendan a los ciudadanos que pasean tranquilamente y que se queden allí, durante algunos minutos, suspendidos, observando y reflexionando.

El día está nublado y amenaza la lluvia. Mar Jiménez ha venido con un maillot negro de danza que combina con unos pantalones vaqueros. Cuando se quita el abrigo observamos aquello que nos decía antes: “Hice gimnasia rítmica desde muy pequeña, estuve en varios proyectos en Rusia y la verdad es que siempre he tenido un cuerpo fuerte”. Me quedo pensando que debe ser así: que la flacidez de un cuerpo, en ocasiones, se debe traducir en una flacidez mental. Quedan unos días para que todo comience y a Mar no se le percibe cansada. Más bien al contrario: tiene unas ganas enormes de que toda una ciudad conozca el talento local: “En este tiempo solo me ha cansado hablar del sector, de los presupuestos, de los números. Al final lo único que yo he hecho ha sido gestionar. ¿Quién hace el festival? ¡Che, las compañías! Las verdaderos protagonistas son ellas y ellas deben contarnos lo que hacen, lo que están construyendo”. Ese che ha salido de un lugar remoto pero verdadero. Es el modo en el que los valencianos nos enfadamos con suavidad. Nos liberamos. 

Mientras Paula fotografía sus movimientos, Mar nos explica que ni la gimnasia rítmica ni el circo -una disciplina a la que también estuvo unida durante algún tiempo- tienen nada que ver con la danza: “Es que la danza es el cuerpo de otra manera. Bailamos desde cómo somos y cómo estamos. Yo he dado clases de danza a adultos y ahí ves perfectamente a las personas cómo son. Cuando yo bailaba me veía a mí. Tuve la fortuna de tener a profesoras que son maestras para mí: María Carbonell, Mamen García o Eva Bertomeu. Yo ahí descubrí mi cuerpo, empecé a fluir de un modo tan íntimo. Era una sensación muy placentera. Yo siempre lo digo: para mí, el mundo se paraba cuando bailaba”.

Y la verdad es que no sé si el mundo se para pero, indudablemente, la danza es un momento de pausa y reflexión en un mundo demasiado acostumbrado a la velocidad y al vértigo. La danza -creemos después de esta primera entrega dedicada a Dansa València- sería algo parecido a volver a los orígenes, a un espacio y un tiempo donde solo nos teníamos a nosotros, a nuestros cuerpos. Y creábamos con ellos, desde ellos. Aunque solo fuera por esto, valdría la pena acercarse a este apasionante mundo. 


Paula G. Furió