SANTIAGO SÁNCHEZ

 Text:  María Jesús Espinosa de los Monteros  i Paula G. Furió // Imatges:  Paula G. Furió
Text: María Jesús Espinosa de los Monteros i Paula G. Furió // Imatges: Paula G. Furió

Santiago Sánchez, fundador i director de la companyia teatral valenciana L'Om-Imprebís, no sent res quan puja a l'escenari. Alguns consideraran esta actitud una frivolitat; uns altres, una falta de compromís amb la seua professió. Tots dos estaran enormement equivocats: “Jo tenia un cartell que deia ‘si penses, no existeixes’ i en l'escenari passa justament això: et deixes portar i no pots pensar en res, ni en el futur ni en el passat; només vius el moment sense analitzar el que sents ni pensar què estaran sentint els altres. Si ho fas t'estàs equivocant. Això sí, quan arribes al camerino et dóna eixe no sé què, eixe subidón d'adrenalina que…”. El dramaturg no és capaç d'acabar la frase. Intueix que nosaltres mai sabrem a què es refereix. L'actitud de Santiago davant el teatre -vull dir, davant la vida- comença com totes les bones històries que ens commouen. Més o menys com començava Un obús en el corazón, una de les últimes obres que Santiago ha dirigit: “Mai se sap com comença una història, mai se sap. Vull dir que quan comença una història i eixa història et passa a tu tu no saps quan comença. Vull dir que tu no vas per ahí caminant tranquil·lament pel carrer i de sobte dius: Mira, una història que comença! Vull dir, no se sap”.

Santiago Sánchez, fundador y director de la compañía teatral valenciana L'Om-Imprebís, no siente nada cuando se sube al escenario. Algunos considerarán esta actitud una frivolidad; otros, una falta de compromiso con su profesión. Ambos estarán enormemente equivocados: “Yo tenía un cartel que decía ‘si penses, no existeixes’ y en el escenario pasa justamente eso: te dejas llevar y no puedes pensar en nada, ni en el futuro ni en el pasado; sólo vives el momento sin analizar lo que sientes ni pensar qué estarán sintiendo los demás. Si lo haces te estás equivocando. Eso sí, cuando llegas al camerino te da ese no sé qué, ese subidón de adrenalina que…”. El dramaturgo no es capaz de terminar la frase. Intuye que nosotras jamás sabremos a qué se refiere. La actitud de Santiago ante el teatro -quiero decir, ante la vida- comienza como todas las buenas historias que nos conmueven. Más o menos como empezaba Un obús en el corazón, una de las últimas obras que Santiago ha dirigido: “Nunca se sabe cómo empieza una historia, nunca se sabe. Quiero decir que cuando empieza una historia y esa historia te pasa a ti tú no sabes cuándo empieza. Quiero decir que tú no vas por ahí andando tranquilamente por la calle y de repente dices: ¡Mira, una historia que empieza! Quiero decir, no se sabe”.

Esta que ara llegiran i que té forma d'entrevista també és una història. Una que comença en un cafè un dissabte a la vesprada. Hem quedat amb Santiago Sánchez just abans que comence la segona funció de Pels péls, espectacle de L’Om-*Imprebís que estos dies dóna vida al Teatre Talia.

Santiago arriba puntual i mentre Paula -fotògrafa i editora cap d'aquesta publicació- el retrata en la Gran Via, jo intente apurar els últims minuts per preparar l'entrevista. Hem pogut accedir a Santiago gràcies a Andrés, pare de Paula, amic de joventut i amant del teatre eclèctic que Santiago porta dècades creant. Potser no siga molt acadèmic açò d'explicar com es gesta una entrevista. Potser, fins i tot, a vostès els importe més bé poc però crec que és necessari que coneguen esta intrahistòria per entendre en la seua vertadera dimensió la marca que esta xarrada amb Santi ens ha causat.

-Tu vas nàixer a Picassent, no?

-No, no, jo vaig nàixer a València però als dos anys ens mudàrem a Picassent perquè ma mare va tindre un col·legi allí des de finals dels anys 60 fins al 2006. Als 16 anys vaig tornar a València. 

-T'enrecordes de la primera vegada que anares al teatre?

-Sí, clar. Va ser a Picassent, dins d'unes campanyes que feia la Diputació de València l'any 1978. Jo tindria uns 13 anys i vaig anar a veure a L' Entaulat. Segurament havia vist altres obres abans però eixa sensació plena d’“anar al teatre” no la vaig tindre fins a aquell dia.

-I aquell dia va nàixer la vocació?

-No perquè jo tenia vocació de futbolista, el que passa és que era molt roín. I també era un perill social. Mon pare va haver d'entendre que o em ficava en el futbol o en el teatre o m'acabaria convertint en un quinqui. Cal dir que d'aquella època, la majoria de companys de colla ja no estan. En els anys 80, la delinqüència va ser molt bèstia i el cert és que mai vaig entrar en el món de les drogues.

-Bé, vares entrar en altre tipus d'addicció que és el teatre, no?

-Sí, la veritat és que sí. Mon pare va haver d'intuir-ho perquè prompte em va donar a llegir molts llibres i l'any 1978 vaig començar a fer teatre. Quan tenia 16 anys dirigia ja cinc grups i supose que així canalitzava tota la meua violència.

Esta que ahora leerán y que tiene forma de entrevista también es una historia. Una que comienza en un café un sábado por la tarde. Hemos quedado con Santiago Sánchez justo antes de que comience el segundo pase de Pels péls, espectáculo de L’Om-Imprebís que estos días da vida al Teatro Talía.

Santiago llega puntual y mientras Paula -fotógrafa y editora jefe de esta publicación- le retrata en la Gran Vía, yo intento apurar los últimos minutos para preparar la entrevista. Hemos podido acceder a Santiago gracias a Andrés, padre de Paula, amigo de juventud y amante del teatro ecléctico que Santiago lleva décadas creando. Quizás no sea muy académico esto de explicar cómo se gesta una entrevista. Tal vez, incluso, a ustedes les importe más bien poco pero creo que es necesario que conozcan esta intrahistoria para entender en su verdadera dimensión la huella que esta charla con Santi nos ha causado.

-¿Tú naciste en Picassent, no?

-No, no, yo nací en Valencia pero a los dos años nos mudamos a Picassent porque mi madre tenia un colegio allí desde finales de los años 60 hasta el 2006. A los 16 años volví a Valencia. 

-¿Te acuerdas de la primera vez que fuiste al teatro?

-Sí, claro. Fue en Picassent, dentro de unas campañas que hacía la Diputacion de Valencia en el año 1978. Yo debía tener unos 13 años y fui a ver a L' Entaulat. Seguramente había visto otras obras antes pero esa sensación plena de “ir al teatro” no la tuve hasta ese día.

-¿Y ese día nació la vocación?

-No porque yo tenía vocación de futbolista, lo que pasa es que era muy malo. Y también era un peligro social. Mi padre debió entender que o me metía en el fútbol o en el teatro o me acabaría convirtiendo en un quinqui. Hay que decir que de aquella época, la mayoría de compañeros de pandilla ya no están. En los años 80, la delincuencia fue muy bestia y lo ciertos es que nunca me metí en el mundo de las drogas.

-Bueno, te metiste en ese otro tipo de adicción que es el teatro, ¿no?

-Sí, la verdad es que sí. Mi padre debió intuirlo porque pronto me dio a leer muchos libros y en el año 1978 empecé a hacer teatro. Cuando tenía 16 años dirigía ya cinco grupos y supongo que por ahí saldría toda mi violencia.

***

L'Om-*Imprebís naix de la falla L'Om de Picassent. La història que s'amaga darrere del símbol del poble és fascinant: a Picassent hi havia un vell om que estava situat en l'entrada del poble. Era l'ésser viu més vell del lloc, ja que algú el va plantar en l'entrada del poble cap a 1800. Si Madrid tenia el seu ós i a València el símbol és el rat penat, a Picassent tenien el seu om. Símbol i orgull dels seus veïns, punt de trobada per als amants que anaven a festejar, es veia a quilòmetres. No obstant açò, el dimecres 4 d'octubre de 1978 el vell om de 180 anys va caure al voltant de les vuit de la vesprada, deixant un gran buit i un poble sense símbol. Per açò, el nom de la companyia que Santiago va crear era un homenatge al símbol del seu poble.

El segon muntatge de la companyia -La mort accidental d'un anarquista- va suposar el vertader punt d'inflexió. Van començar a rebre cridades de tot arreu i, a poc a poc, es va transformar el grup. En complir 18 anys, Santiago es va plantejar seriosament la idea de professionalitzar el grup i consolidar-se dins de l'escena teatral valenciana, espanyola i mundial:

-En els anys 80 tothom creia que València anava a ser la capital del teatre amb gent com Juli Leal, Camisir Gandia, Manolo Molins o Rodolf Sirera. D'altra banda estava el teatre valencià independent amb companyies com Pluja o PTV-Clowns. Un teatre fonamental a la mateixa altura que Els Comediants o Dagoll Dagom a Catalunya. La diferència és que a Catalunya es va potenciar i ací es va enfonsar.

-I com va evolucionar la companyia?

-Doncs vàrem fer un espectacle com Imprebís, que és un èxit tan gran que quasi ens quedem presoners d’ell. Per evitar-ho, canviàrem radicalment i vàrem fer Galileu de Bertold Brecht. Eren els anys 90, un dels moments més complicats per fer teatre a València i una de les coses que decidírem va ser fer coproduccions amb altres parts d'Espanya. De forma natural es va anar incorporant gent d'altres llocs. En 1998 férem els primers viatges a Bolívia i Argentina. Una vegada allí, no volíem solament fer les funcions sinó també contactar amb gent. Fins que va arribar un moment que la gent deia que L'Om era com l'ONU.

A partir d'aquell moment es consoliden tres línies ben definides en la companyia: en primer lloc, adaptacions de grans textos clàssics com Tio Vania de Chéjov, Calígula d'Albert Camus o Don Juan Tenorio de Zorrilla; d'altra banda, els espectacles d'improvisació i de teatre directe com La Crazy Class, els millors sketches dels Monty Python o Decameron Negre; i finalment, eixes joies teatrals més menudes, amb un o dos personatges i que marquen el segell de prestigi de la companyia: Un obús en el corazón,, de Wajdi Mouawad; La mujer invisible, de Kay Adshead o En la soledad de los campos de algodón de Bernard-Marie Koltès.

L'Om-Imprebís nace de la falla L'Om de Picassent. La historia que se esconde detrás de este símbolo del pueblo es fascinante: en Picassent había un viejo olmo que estaba ubicado en la entrada del pueblo. Era el ser vivo más anciano del lugar, pues alguien lo plantó en la entrada del pueblo hacia 1800. Si Madrid tenía su oso y su madroño y en Valencia el símbolo es el rat penat, en Picassent tenían su olmo. Símbolo y orgullo de sus vecinos, punto de encuentro para los amantes que iban a festejar, se veía a kilómetros. Sin embargo, el miércoles 4 de octubre de 1978 el viejo olmo de 180 años se derrumbó alrededor de las ocho de la tarde, dejando un gran vacío y un pueblo sin símbolo. Por eso, el nombre de la compañía que Santiago creó era un homenaje al símbolo de su pueblo.

El segundo montaje de la compañía -La muerte accidental de un anarquista- supuso el verdadero punto de inflexión. Empezaron a recibir llamadas de todas partes y, poco a poco, se fue transformando el grupo. Al cumplir 18 años, Santiago se planteó seriamente la idea de profesionalizar el grupo y consolidarse dentro de la escena teatral valenciana, española y mundial:

-En los años 80 todo el mundo creía que Valencia iba a ser la capital del teatro con gente como Juli Leal, Camisir Gandia, Manolo Molins o Rodolf Sirera. Por otra parte estaba el teatro valenciano independiente con compañías como Pluja o PTV-Clowns. Un teatro fundamental a la misma altura que Els Comediants o Dagoll Dagom en Cataluña. La diferencia es que en Catalunya se aupó y aquí se hundió.

-¿Y cómo evolucionó la compañía?

-Pues hicimos un espectáculo como Imprebís, que es un éxito tan grande que casi nos quedamos prisioneros en él. Para evitarlo, cambiamos radicalmente e hicimos Galileo de Bertold Brecht. Eran los años 90, uno de los momentos más complicados para hacer teatro en Valencia y una de las cosas que decidimos fue hacer coproducciones con otras partes de España. De forma natural se fue incorporando gente de otros lugares. En 1998 hacemos los primeros viajes a Bolivia y Argentina. Una vez allí, no queríamos solo hacer las funciones sino también contactar con gente. Hasta que llegó un momento en el que la gente decía que L'Om era como la ONU.

A partir de ese momento se consolidan tres líneas bien definidas en la compañía: en primer lugar, adaptaciones de grandes textos clásicos como Tio Vania de Chéjov, Calígula de Albert Camus o Don Juan Tenorio de Zorrilla; por otro lado, los espectáculos de improvisación y de teatro directo como La Crazy Class, los mejores sketches de los Monty Python o Decameron Negro; y por último, esas joyitas teatrales más pequeñas, con uno o dos personajes y que marcan el sello de prestigio de la compañía: Un obús en el corazón, de Wajdi Mouawad; La mujer invisible, de Kay Adshead o En la soledad de los campos de algodón de Bernard-Marie Koltès.

***

Santiago s'expressa amb fermesa i delicadesa. Té els atributs del gran orador, és a dir, d'aquell tipus de persona que et parla com si tu també ho saberes tot. Les seues mans elegants i delicades s'expressen al mateix ritme que la seua veu; puntuen, dibuixen, precisen aquells aspectes que vol destacar. És un plaer observar de prop un domini tan extrem del cos i de la veu.

-Com és el procés de creació de cada obra?

-És molt diferent. La improvisació, per exemple, és molt difícil. Amb l'èxit que vam tenir nosaltres podríem haver-nos muntat una espècie de franquícia amb Carles Castillo i Carles Montoliu però preferírem canviar. La Crazy Class va ser un espectacle increïble per a nosaltres perquè vàrem poder aplicar tot el que havíem après, és a dir, el fet de fer improvisació influeix en que quan fem Calígula o El Quijote puguem diferenciar-nos de la resta. I també a l'inrevés: el fet de fer Chéjov o Camus fa que en el teatre més directe no ens quedem en el text fàcil. 

-I des de quan t'interesses tu per la tècnica de la improvisació?

-Tinc la sensació d'haver-me sentit atret pel treball de la improvisació i el teatre popular des de sempre. L'any 1982 jo venia de l'escola de Jacques Lecoq, amb Berty Tovías. Després em vaig marxar amb Boadella on vaig fer molta improvisació i ell es va quedar dirigint la companyia. Després, fent Chiquilladas a París amb Raymond Cousse em vaig trobar amb un moviment brutal que és la Lliga d'Improvisació francesa i ens vàrem portar al responsable que és Michel López que és qui va crear Imprebís. Però per a mi el gran mestre és Peter Brook i he tingut la sort de conèixer-lo i treballar amb ell.

-I quines altres coses t'han enriquit?

-Per exemple tot el que he après viatjant a Àfrica, un continent menysvalorat i menyspreat. El valor intrínsec de saviesa i coneixement té molt a veure també amb tot el que estic fent al Perú en l'Amazònia. D'ací naix La Muyuna, el nostre projecte peruà.

Quan un parla amb Santi ha de tenir disposat un quadern a prop per a anar apuntant noms, títols i països. El dramaturg parla amb passió d'una professió a la qual venera. No obstant açò, la lluentor se li instal·la definitivament en els ulls quan nomena els països d'Àfrica o Llatinoamèrica que ha anat visitant. Santi té les mateixes qualitats que els joglars de l'Europa medieval, és a dir, aquells artistes ambulants que anaven propagant històries en els pobles i ciutats:

-En 2007 vaig viure una experiència brutal quan vaig recórrer la part continental de Guinea buscant llocs on no haguera arribat la televisió. Anàrem un grup d'artistes de diferents disciplines i buscàvem com interessar al públic amb el nostre treball. El que vàrem fer només arribar va ser el de sempre: esperar que es fera de nit i posar uns focus magnífics. Però quan arribàrem al primer dels llocs ens vàrem adonar que era una agressió tan brutal la que estàvem fent a la nit africana… Allí la nit és veritablement la nit i els focus encegaven a qualsevol en diversos quilòmetres a la redona. I ací vam aprendre: la següent vegada ho férem fer al capvespre, vàrem encendre una foguera, vàrem posar filtres en els focus i a poc a poc anàrem transformant la llum de manera que fora una alteració natural. Quan vaig muntar l'espectacle en el Teatre de la Zarzuela vaig fer el mateix en el canvi de llums. El mateix que vaig fer a Àfrica. Tot açò no s'aprèn estudiant sinó amb l'experiència, a través d'osmosi. El que més m'ha ensenyat Àfrica i Llatinoamèrica és a viure escoltant i sentint. Ací arriba un moment en què els sentits s'anul·len. Eixos països m'han ensenyat a treballar d'una altra manera amb els actors. M'han canviat com a artista però, sobretot, com a ésser humà.

Santiago se expresa con firmeza y delicadeza. Tiene los atributos del gran orador, es decir, de aquel tipo de persona que te habla como si tú también lo supieras todo. Sus manos elegantes y delicadas se expresan al mismo ritmo que su voz; puntúan, dibujan, precisan aquellos aspectos que quiere destacar. Es un placer observar de cerca un dominio tan extremo del cuerpo y de la voz.

-¿Cómo es el proceso de creación de cada obra?

-Es muy diferente. La improvisación, por ejemplo, es muy difícil. Con el éxito que tuvimos nosotros podríamos habernos montado una especie de franquicia con Carles Castillo y Carles Montoliu pero preferimos cambiar. La Crazy Class fue un espectáculo increíble para nosotros porque pudimos aplicar todo lo que habíamos aprendido, es decir, el hecho de hacer improvisación influye en que cuando hacemos Calígula o El Quijote podamos diferenciarnos del resto. Y también al revés: el hecho de hacer Chéjov o Camus hace que en el teatro más directo no nos quedemos en el texto fácil. 

-¿Y desde cuándo te interesas tú por la técnica de la improvisación?

- Tengo la sensación de haberme sentido atraído por el trabajo de la improvisación y el teatro popular desde siempre. En el año 1982 yo venía de la escuela de Jacques Lecoq, con Berty Tovías. Luego me marché con Boadella donde hice mucha improvisación y él se quedó dirigiendo la compañía. Después, haciendo Chiquilladas en París con Raymond Cousse me encontré con un movimiento brutal que es la Liga de Improvisación francesa y nos trajimos al responsable que es Michel López que es quien creó Imprebís. Pero para mí el gran maestro es Peter Brook y he tenido la suerte de conocerlo trabajar con él.

-¿Y qué otras cosas te han enriquecido?

- Por ejemplo todo lo que he aprendido viajando a África, un continente minusvalorado y despreciado. El valor intrínseco de sabiduría y conocimiento tiene mucho que ver también con todo lo que tiene que estoy haciendo en Perú en la Amazonia. De ahí nace La Muyuna, nuestro proyecto peruano.

Cuando uno habla con Santi debe tener dispuesto un cuaderno cerca para ir apuntando nombres, títulos y países. El dramaturgo habla con pasión de una profesión a la que venera. Sin embargo, el brillo se le instala definitivamente en los ojos cuando menciona los países de África o Latinoamérica que ha ido visitando. Santi tiene las mismas cualidades que los juglares de la Europa medieval, es decir, aquellos artistas ambulantes que iban propagando historias en los pueblos y ciudades:

-En 2007 viví una experiencia brutal cuando recorrí la parte continental de Guinea buscando lugares donde no hubiera llegado la televisión. Fuimos un grupo de artistas de distintas disciplinas y quisimos buscar cómo interesar al público con nuestro trabajo. Lo que hicimos al llegar fue lo de siempre: esperar a que se hiciera de noche y poner unos focos estupendos. Pero cuando llegamos al primero de los lugares nos dimos cuenta de que era una agresión tan brutal la que estábamos haciendo a la noche africana… Allí la noche es verdaderamente la noche y los focos cegaban a cualquiera en varios kilómetros a la redonda. Y ahí aprendimos: la siguiente vez lo hicimos al atardecer, encendimos una hoguera, pusimos filtros en los focos y poco a poco fuimos transformando la luz de manera que fue una alteración natural. Cuando monté el espectáculo en el Teatro de la Zarzuela hice lo mismo en el cambio de luces. Lo mismo que hice en África. Todo esto no se aprende estudiando sino con la experiencia, a través de ósmosis. Lo que más me ha enseñado África y Latinoamérica es a vivir escuchando y sintiendo. Aquí llega un momento en que los sentidos se anulan. Esos países me han enseñado a trabajar de otra manera con los actores. Me han cambiado como artista pero, sobre todo, como ser humano.

La xarrada amb Santi es desenvolupa en valencià i castellà indistintament. La riquesa de la convivència de tots dos idiomes -una que, per cert, practiquem amb molt de plaer des d'esta revista- és un pensament recurrent en el dramaturg i actor: “En la meua família, amb ma mare, sempre he parlat en valencià i amb mon pare en castellà. Jo em sent còmode i la meua llengua materna és el castellà però vaig aprendre valencià amb 13 o 14 anys perquè volia. Soltava totes els espardenyades possibles, això sí. Després vaig fer filologia i vaig començar a parlar els dos idiomes, cosa que em sembla una riquesa: em sembla de cafres restar. I em produeix molta llàstima. Jo crec que és una cosa que té a veure amb la societat. Tant de bo ens done temps a que el canvi es produïsca però està tan tendre...”.

Percebem que a Santi li importa la seua ciutat. La seua visió ens sembla precisa perquè combina l'autocrítica, el reconeixement del mèrit, el sentiment. “A nosaltres se'ns reconeix més fóra que ací a casa. Desgraciadament és un reflex de com som i el poc que ens apreciem. A voltes ens enrotllem en una bandera o amb el València C.F. i en açò de la cultura ens costa moltíssim més. Espere que arribe un canvi però si no, no passa res. Tenim altres moltíssimes coses bones els valencians”.

-L’altre dia, el dissenyador Xavi Calvo ens deia que les falles a València ho aglutinen tot. La teua companyia va nàixer precisament d'una falla. Què opines sobre el qual es considera el gran fenomen cultural valencià?

-Mira, jo crec que l'esquerra nacionalista valenciana ha après de l'horror garrafal que va cometre en els anys 80 menyspreant a les falles perquè tu no pots menysprear un moviment popular. Pots intentar transformar-lo, enriquir-lo, mobilitzar-lo d'una altra manera. Va ser un error que es va pagar tan car que una persona com Rita Barberá ho va entendre a la perfecció i ho va capitalitzar i era la major fallera del món. Ara la reacció és la següent: no volem cometre els mateixos errors i ens fem més fallers que els fallers. 

-No creus que és un tòpic creure que tots els fallers tenen un perfil idèntic?

-Sí, és veritat. Açò que dic és injust perquè dins de les falles hi ha gent meravellosa, culturalment molt potent i també gent retrògrada. Però el que no podem evitar és que arribarà març i hi haurà centenars de monuments plantats en la ciutat i tota una indústria econòmica -no menor que la cultural- movent-se. 

-Què fem llavors amb la cultura?

-Mira, el problema a València i potser també a Espanya, és que la cultura no ha sabut encadenar-se amb la societat. Jo m'enrecorde d'un conseller de cultura del Partit Popular que un dia em va dir: “És que la cultura no ens dóna ni ens lleva cap vot”. 

-Sempre es posa el cas de França com a exemple. Tu has treballat allí. Creus que és així, que a França la cultura es mira d'una altra manera?

-Clar, el problema ací és que la societat no aprecia la cultura com un valor, una cosa que a França, amb tots els seus problemes i sense voler idealitzar-la, no succeeix. Allí sí hi ha una certa estima per eixa excepció cultural. Ací el poder ha entès que la cultura o és publicitat o és un luxe. Ha deixat de creure el que realment la cultura és: un motor de transformació. Llavors, si és publicitat se li finança i recolza; si és luxe es fa cultura per a les elits i es lleva la força del creador cultural com a model de canvi. Fins i tot el propi creador s'oblida que fa cultura per a canviar-se a si mateix. Jo, si em vaig a Àfrica o Perú intente canviar jo. Si a més puc difondre-ho i transformar als altres, millor. Però jo vaig per mi.

La charla con Santi se desarrolla en valenciano y castellano indistintamente. La riqueza de la convivencia de ambos idiomas -una que, por cierto, practicamos con mucho placer desde esta revista- es un pensamiento recurrente en el dramaturgo y actor: “En mi familia, con mi madre, siempre he hablado en valenciano y con mi padre en castellano. Yo me siento cómodo y mi lengua materna es el castellano pero aprendí valenciano con 13 ó 14 años porque quería. Soltaba totes les espardenyades posibles, eso sí. Luego hice filología y empecé a hablar los dos idiomas, lo que me parece una riqueza: me parece de cafres restar. Y me produce mucha lástima. Yo creo que es algo que tiene que ver con la sociedad. Ojalá nos dé tiempo a que ese cambio se produzca pero está tan tierno...”.

Percibimos que a Santi le importa su ciudad. Su visión nos parece certera porque combina la autocrítica, el reconocimiento del mérito, el sentimiento. “A nosotros se nos reconoce más fuera que aquí en casa. Desgraciadamente es un reflejo de cómo somos y lo poco que nos apreciamos. A veces nos enrollamos en una bandera o con el Valencia C.F. y en esto de la cultura nos cuesta muchísimo. Espero que llegue un cambio pero si no, no pasa nada. Tenemos otras muchísimas cosas buenas los valencianos”.

- El otro día, el diseñador Xavi Calvo nos decía que las fallas en Valencia lo aglutinan todo. Tu compañía nació precisamente de una falla. ¿Qué opinas sobre el que se considera el gran fenómeno cultural valenciano?

- Mira, yo creo que la izquierda nacionalista valenciana ha aprendido del horror garrafal que cometió en los años 80 despreciando a las fallas porque tú no puedes despreciar un movimiento popular. Puedes intentar transformarlo, enriquecerlo, movilizarlo de otra manera. Fue un error que se pagó tan caro que una persona como Rita Barberá lo entendió a la perfección y lo capitalizó y era la mayor fallera del mundo. Ahora la reacción es la siguiente: no queremos cometer los mismos errores y nos hacemos más falleros que los falleros. 

-¿No crees que hay algo de tópico en creer que todos los falleros tienen un perfil idéntico?

-Sí, es verdad. Esto que digo es injusto porque dentro de las fallas hay gente maravillosa, culturalmente muy potente y también gente retrógrada. Pero lo que no podemos evitar es que llegará marzo y habrá centenares de monumentos plantados en la ciudad y toda una industria económica -no menor que la cultural- moviéndose. 

-¿Qué hacemos entonces con la cultura?

-Mira, el problema en Valencia y quizás también en España, es que la cultura no ha sabido encadenarse con la sociedad. Yo me acuerdo de un conseller de cultura del Partido Popular que un día me dijo: “Es que la cultura no nos da ni nos quita ningún voto”. 

-Siempre se pone el caso de Francia como ejemplo. Tú has trabajado allí. ¿Crees que es así, que en Francia la cultura se mira de otro modo?

-Claro, el problema aquí es que la sociedad no aprecia al cultura como un valor, algo que en Francia, con todos sus problemas y sin querer idealizarla, no sucede. Allí sí hay un cierto aprecio por esa excepción cultural. Aquí el poder ha entendido que la cultura o es publicidad o es un lujo. Ha dejado de creer lo que realmente la cultura es: un motor de transformación. Entonces, si es publicidad se le financia y apoya; si es lujo se hace cultura para las élites y se quita la fuerza del creador cultural como modelo de cambio. Hasta el propio creador se olvida de que hace cultura para cambiarse a sí mismo. Yo, si me voy a África o Perú intento cambiar yo. Si además puedo difundirlo y transformar a los demás, mejor. Pero yo voy por mí.

***

Mentre assaboreix el te roiboos que ha demanat, Santi ens confessa que va rebre amb il·lusió el canvi polític i l'eclosió de l'anomenada 'Primavera Valenciana'. També reconeix que estan sent dos anys en els quals no s'ha aconseguit tot el que es va proposar, encara que té esperança i bastant paciència. Està convençut que el canvi polític no ha de traduir-se en un radical canvi generacional; és un ferm defensor de la convivència de generacions per crear una identitat cultural més rica: “Si jo ara et diguera que tota la meua formació teatral ha sigut a costa de menyscabar tots eixos noms com Sirera, Juli Leal o Casimir m'estaria equivocant molt. I em sembla que en material cultural hi ha una espècie d’anem a oblidar als d'abans per a posar-nos nosaltres. Jo crec que l'experiència sumada a l'energia de la joventut una cosa meravellosa. Si ens apartaren seria un error. No sé per què però hi ha una sèrie de moviments polítics que confonen el que és teatre popular amb teatre amateur i açò a la llarga va a ser dolent per a la cultura valenciana”.

Mientras saborea el té roiboos que ha pedido, Santi nos confiesa que recibió con ilusión el cambio político y la eclosión de la llamada 'Primavera Valenciana'. También reconoce que están siendo dos años en los que no se ha conseguido todo lo que se propuso, aunque tiene esperanza y bastante paciencia. Está convencido de que el cambio político no debe traducirse en un radical cambio generacional; es un firme defensor de la convivencia de generaciones para crear una identidad cultural más rica: “Si yo ahora te dijera que toda mi formación teatral ha sido a costa de menoscabar todos esos nombres como Sirera, Juli Leal o Casimir me estaría equivocando mucho. Y me temo que en material cultural hay una especie de vamos a olvidar a los de antes para ponernos nosotros. Yo creo que la experiencia sumada a la energía de la juventud es algo maravilloso. Si nos apartaran sería un error. No sé por qué pero hay una serie de movimientos políticos que confunden lo que es teatro popular con teatro amateur y esto a la larga va a ser malo para la cultura valenciana”.

***

El temps passa molt ràpid al costat d'este savi humil i senzill. Santi ens parla de companys als quals admira i que entén la seua emprenedoria com un nou motor, una nova dimensió per a la professió. Ens parla de Miguel de l'Arc i el seu fantàstic projecte en el Pavón Kamikaze, però també de la multiocupació d'un home com Josep María Pou que actua, fa radioteatre, gestiona un grup com Focus i dirigeix un teatre.

-Com veus el futur de la teua professió?

-Doncs fixa't, durant molt temps la professió actoral a València la va assentar el doblatge. Esta és una professió on el difícil és aspirar a viure d'ella; però el veritablement impossible és viure de l'escenari exclusivament. Sobretot des de l'any 2008. 

-Com perceps eixa tendència del transvasament d'actors de televisió per a omplir les butaques en el teatre?

-El reclam dels actors de televisió ho demana el teatre en este moment. Per exemple, jo crec que ara amb el futur naixement de la televisió valenciana seria estupend crear una espècie de star system valencià. En l'obra que ara estem fent en el Talía, per exemple, ve molta gent perquè està Lola Moltó de L' Alqueria blanca o per Alfred Picó de Autoindefinits. Crec que si la tele pública es posa al servei de tot açò serà genial. Però el teatre és difícil en la televisió. Al teatre cal anar perquè és un art viu. El millor que es pot fer pel teatre en la televisió és fer programa divulgatiu per a portar a la gent als teatres.

El tiempo pasa muy rápido cerca de este sabio humilde y sencillo. Santi nos habla de compañeros a los que admira y cuyo emprendimiento entiende como un nuevo motor, una nueva dimensión para la profesión. Nos habla de Miguel del Arco y su fantástico proyecto en el Pavón Kamikaze, pero también del multiempleo de un hombre como Josep María Pou que actúa, hace radioteatro, gestiona un grupo como Focus y dirige un teatro.

-¿Cómo ves el futuro de tu profesión?

-Pues fíjate, durante mucho tiempo la profesión actoral en Valencia la asentó el doblaje. Esta es una profesión en la que lo difícil es aspirar a vivir de ella; pero lo verdaderamente imposible es vivir del escenario exclusivamente. Sobre todo desde el año 2008. 

-¿Cómo percibes esa tendencia del trasvase de actores de televisión para llenar las butacas en el teatro?

-El reclamo de los actores de televisión lo pide el teatro en este momento. Por ejemplo, yo creo que ahora con el futuro nacimiento de la televisión valenciana sería estupendo crear una especie de star system valenciano. En la obra que ahora estamos haciendo en el Talía, por ejemplo, viene mucha gente porque está Lola Moltó de L' Alqueria blanca o por Alfred Picó de Autoindefinits. Creo que si la tele pública se pone al servicio de todo esto será genial. Pero el teatro es difícil en la televisión. Al teatro hay que ir porque es un arte vivo. Lo mejor que se puede hacer por el teatro en la televisión es hacer programa divulgativo para llevar a la gente a los teatros.

Santi mira el seu rellotge i encara que no vol acabar la xarrada, ens anima a fer camí cap al barri del Carme. Només queden uns minuts perquè la primera funció de Pels Péls acabe. La nostra intenció és entrar al teatre en el moment més màgic: quan està buit i es respira l'olor dels milers d'actors que han passat per allí posant els seus somriures, les seues veus i les seues llàgrimes al servei d'eixes històries meravelloses que, a diferència del que ocorre en la vida, sí tenen un principi i un final molt determinat. La dona de Santi, Chus, ve a per ell. Es marxen, com no podia ser d'una altra manera, al teatre. Van a veure una funció de màscares en la qual actuen alguns dels seus bons amics.

Els minuts que separen la Gran Via del Carrer Cavallers els emprem a explicar-nos mútuament la fascinació cultural i vital que este home ens ha contagiat. Quan arribem al Talia veiem eixir al públic de la funció anterior. Tots tenen una cosa en comú: el rastre d’un somriure en la boca, un gest de satisfacció, una mirada d'haver experimentat un goig recent. 

Tortosa és el nom de l’acomodador del teatre. Ha de portar dècades indicant la fila i el seient a milers d'espectadors que van a veure al teatre allò que no acaben de comprendre en les seues vides. Perquè d'açò va una mica el teatre, no? Llegim, escoltem música, anem al cinema o al teatre a ser espectadors de totes aquelles situacions que mai experimentarem però que eixamplen els nostres mons i ens fan més conscients i revolucionaris.

Passejar pel Talia és una sort d'exercici laberíntic; sortejar els objectes i elements que es formen part de la tramoia té l'esperit d'una suau invasió. Invadim el camerino femení quan Lola Moltó i Marta Chiner estan sopant. El seu sopar és frugal -una poma- i encara porten els rul·los posats. Acaben d'experimentar un d'eixos subidons frenètics que provoca l'escenari. Elles, no obstant, semblen recentment eixides d'un balneari: “Jo, personalment, he d'agrair que este paper arriba en un moment fenomenal. És magnífic, com si et tocara la loteria. Santiago, com a director, té una paciència infinita. És excepcional. Et deixa fer fins que arreplega totes les teues propostes i les posa en el seu lloc. És l'ideal d'un director i jo li dec aquest personatge meravellós i boig”, explica Lola Moltó.

La companyia porta a València des d'abans de nadal i tots els dies s’ha omplit el teatre d’espectadors desitjosos de veure este elenc completament valencià del que també forma part Marta Chiner: “Per a mi Santi ha sigut un descobriment. Jo vaig arribar per una substitució a l'octubre i tot ha sigut molt fàcil. És un director molt respectuós amb el que troba”. 

Ens acomiadem de les xiques i les deixem que acaben de sopar. Tornem a l'escenari per a fer algunes fotos. Inesperadament ixen els xics de la funció: 'Els Carles' (Castillo i Montoliu) i Rafa Alarcón (Alfred Picó ha anat a passejar per la Plaça de la Verge). Castillo comença a parlar-nos en italià i tradueix tot el que Montoliu ens explica. Són incapaços d’eixir-se'n del personatge, de deixar de bromejar, de deixar de riure. “Nosaltres el coneixem tants anys... 25 anys! És un director molt fàcil perquè et va deixant fer i et dirigeix d'una manera molt subtil. Sembla que pugues fer el que vulgues però en veritat et va donant indicacions detalladament. És una manera molt particular perquè configures el personatge amb el que estàs més còmode”, explica Montoliu. L'altre Carles subratlla el mateix en el procés de creació dels personatges: “La improvisació, per exemple, requereix d'un entrenament i preparació molt important. Nosaltres tenim molta confiança amb ell i ens coneixem molt. Li donem un treball fet a partir de la nostra experiència i ell com a director té la responsabilitat de reconduir-lo. Ell fa que cada personatge tinga el seu color, la seua energia i motivació”.

Demanem als actors que posen i ho fan sense cansament, amb un somriure i un vigor més propi de les onze del matí que de les nou de la nit. Se'ls veu feliços. Simplement. 

Santi mira su reloj y aunque no quiere terminar la charla, nos anima a que emprendamos el camino hacia el barrio del Carmen. Apenas quedan unos minutos para que la primera función de Pels Péls termine. Nuestra intención es meternos en el teatro en el momento más mágico: cuando está vacío y se respira el olor de los miles de actores que han pasado por allí poniendo sus sonrisas, sus voces y sus lágrimas al servicio de esas historias maravillosas que, a diferencia de lo que ocurre en la vida, sí tienen un principio y un final muy determinado. La mujer de Santi, Chus, viene a por él. Se marchan, como no podía ser de otra manera, al teatro. Van a ver una función de máscaras en la que actúan algunos de sus buenos amigos.

Los minutos que separan la Gran Vía de la Calle Caballeros los empleamos en explicarnos mutuamente la fascinación cultural y vital que este hombre nos ha contagiado. Cuando llegamos al Talia vemos salir al público de la función anterior. Todos tienen algo en común: una mueca de sonrisa en la boca, un gesto de satisfacción, una mirada de haber experimentado un gozo reciente. 

Tortosa es el nombre del acomodador del teatro. Debe llevar décadas indicando la fila y el asiento a miles de espectadores que van a ver al teatro aquello que no acaban de comprender en sus vidas. Porque de eso va un poco el teatro, ¿no? Leemos, escuchamos música, vamos al cine o al teatro a ser espectadores de todas aquellas situaciones que jamás experimentaremos pero que ensanchan nuestros mundos y nos hacen más conscientes y revolucionarios.

Deambular por el Talia tiene algo de ejercicio laberíntico; sortear los objetos y elementos que forman parte de la tramoya tiene el espíritu de una suave invasión. Allanamos el camerino femenino cuando Lola Moltó y Marta Chiner están cenando. Su cena es frugal -una manzana- y todavía llevan los rulos puestos. Acaban de experimentar uno de esos subidones frenéticos que provoca el escenario. Ellas, sin embargo, parecen recién salidas de un balneario: “Yo, personalmente, tengo que agradecer que este papel llega en un momento fenomenal. Es magnífico, como si te tocara la lotería. Santiago, como director, tiene una paciencia infinita. Es excepcional. Te deja hacer hasta que recoge todas tus propuestas y las pone en su sitio. Es el ideal de un director y yo le debo este personaje maravilloso y loco”, explica Lola Moltó.

La compañía lleva en Valencia desde antes de navidades y todos los días han llenado el teatro de espectadores deseosos de ver a este elenco completamente valenciano del que también forma parte Marta Chiner: “Para mí Santi ha sido un descubrimiento. Yo llegué por una sustitución en octubre y todo ha sido muy fácil. Es un director muy respetuoso con lo que encuentra”. 

Nos despedimos de las chicas y las dejamos que acaben de cenar. Volvemos al escenario para hacer algunas fotos. Inesperadamente salen los chicos de la función: 'Els Carles' (Castillo y Montoliu) y Rafa Alarcón (Alfred Picó ha ido a pasear por la Plaza de la Virgen). Castillo empieza a hablarnos en italiano y traduce todo lo que Montoliu nos explica. Son incapaces de salirse del personaje, de dejar de bromear, de dejar de reír. “Nosotros lo conocemos tantos años... ¡25 años!. Es un director muy fácil porque te va dejando hacer y te dirige de una manera muy sutil. Parece que puedas hacer lo que quieras pero en verdad te va dando indicaciones detalladamente. Es una manera muy particular para que configures el personaje con el que estés más cómodo”, explica Montoliu. El otro Carles subraya lo mismo en el proceso de creación de los personajes: “La improvisación, por ejemplo, requiere de un entrenamiento y preparación muy importante. Nosotros tenemos mucha confianza con él y nos conocemos mucho. Le damos un trabajo hecho a partir de nuestra experiencia y él como director tiene la responsabilidad de reconducirlo. Él hace que cada personaje tenga su color, su energía y motivación”.

Pedimos a los actores que posen y lo hacen sin cansancio, con una sonrisa y un vigor más propio de las once de la mañana que de las nueve de la noche. Se les ve felices. Simplemente. 

***

Esperem que el teatre torne a omplir-se de nou. Volem veure, olorar i tocar eixa màgia que s'instal·la i s'adhereix a la moqueta d'este temple de la cultura instants previs a que la funció comence. Ens agrada pensar que Santi està també en un altre teatre en estos moments: respirant el mateix aire però un poc diferent. “Hi ha coses en la vida que et criden, que necessites explicar o reflexionar”, ens ha confessat al final de la xarrada, amb la gravadora ja apagada. Ens ha dit també que el que més li agrada de València és una posta de sol a l'Albufera. Agafa la moto i en una estona està en el embarcadero amb el seu amic barquer al que no veu fa temps. Amb ell es perd per esta llacuna amb ànima d'espill i conversen fins que cau la nit. Ens agrada pensar en el Santi adolescent també, el que amb la seua moto recorria els camps de Paiporta i Picanya per anar a l'institut. Era el mateix Santi que parava la moto i s'acostava al llaurador que estava regant. Li preguntava a un desconegut humil, de la terra, sobre les seues tribulacions, els seus dilemes personals. Conversaven. Escoltava. Tal vegada d'ací, d'eixos instants precisos en l'horta -no dels llibres, ni dels teòrics, ni dels intel·lectuals- brollaven en Santi totes aquelles històries que anys després farien riure i plorar a persones en teatres i paratges de tot el món, de tots els colors, de totes les boques i cabells.

Esperamos a que el teatro vuelva a llenarse de nuevo. Queremos ver, oler y tocar esa magia que se instala y se adhiere a la moqueta de este templo de la cultura instantes previos a que la función comience. Nos gusta pensar que Santi está también en otro teatro en estos momentos: respirando el mismo aire pero un poco distinto. “Hay cosas en la vida que te llaman, que necesitas contar o reflexionar”, nos ha confesado al final de la charla, con la grabadora ya apagada. Nos ha dicho también que lo que más le gusta de Valencia es un atardecer en la Albufera. Coge la moto y en un rato está en el embarcadero con su amigo barquero al que no ve hace tiempo. Con él se pierde por esta laguna con alma de espejo y conversan hasta que cae la noche. Nos gusta pensar en el Santi adolescente también, el que con su moto recorría los campos de Paiporta y Picaña para ir al instituto. Era el mismo Santi que paraba la moto y se acercaba al llaurador que estaba regando. Le preguntaba a un desconocido humilde, de la tierra, sobre sus tribulaciones, sus dilemas personales. Conversaban. Escuchaba. Tal vez de ahí, de esos instantes precisos en la huerta -no de los libros, ni de los teóricos, ni de los intelectuales- brotaban en Santi todas esas historias que años después harían reír y llorar a personas en teatros y parajes de todo el mundo, de todos los colores, de todas las bocas y cabellos. 


Paula G. FurióComment